Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Referenda

De inwoners van Aalten moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"Wij vinden het belangrijk dat de inwoners worden betrokken bij hun gemeente en zijn daarom voorstander van burgerparticipatie. Een raadgevend referendum behoort tot de mogelijkheden."

Progressieve Partij

"Jij wilt toch ook meepraten? Hoe dan? Niet elk onderwerp is geschikt voor een referendum. De Progressieve Partij wil het in elk geval mogelijk maken dat er in de gemeente een referendum gehouden kan worden als burgers dat willen. Daarvoor moet een verordening opgesteld worden. Daarnaast wil de Progressieve Partij veel meer invloed van de burger door vragenlijsten, enquêtes enzovoort. En we communiceren elke week met onze burgers. Niet alleen in verkiezingstijd."

VVD

"De VVD wil dat iedereen de mogelijkheid heeft zelf richting te geven aan belangrijke besluiten. Evenzo geldt voor burgerinitiatieven. Hierdoor wordt het draagvlak groter."

D66

"Burgerparticipatie moet meer aandacht krijgen om de kloof tussen inwoner en raad te verkleinen, bijvoorbeeld door te gaan werken met een jongeren- en een ouderenraad. Ook de mogelijkheden voor inzet van de digitale democratie dienen te worden onderzocht."

Geen van beide

HMV

"HMV streeft naar openheid, maar een referendum zoals we in de landelijke politiek zien is niet zaligmakend. Wanneer er belangrijke issues besproken moeten worden in de raad, zijn mensen van harte welkom om dit aan de fractie van HMV door te geven. "

Oneens

CDA

"Het CDA vindt dat de gemeente de meningen van de mensen die belang hebben bij een onderwerp actief moet ophalen en goed beluisteren. Een referendum schept alleen maar valse verwachtingen."

ChristenUnie

"Raadgevende referenda zijn volgens de ChristenUnie geen oplossing voor complexe politieke vraagstukken. Het feit dat de uitslag niet bindend is, kan verwarring en ontevredenheid opleveren. Wel is de ChristenUnie voor het (tijdig) actief betrekken van burgers, bijvoorbeeld door het houden van enquêtes of het gebruik maken van inwonerpanels en/of burgerinitiatieven. "

2. Bedrijventereinen

Er mogen nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende bedrijventerreinen zijn in de gemeente Aalten. Dit kan door regionaal afspraken te maken. Het CDA vindt dat behoefte en kansen leidend zijn en niet de regels van de provincie over de precieze afmeting van het terrein. Voor bestaande bedrijventerreinen is het belangrijk dat ze bij de tijd blijven. "

GemeenteBelangen

"Lokale bedrijven moeten mogelijkheden hebben om uit te breiden en zouden niet gehinderd mogen worden door provinciale afspraken. Er moet flexibel omgegaan worden met nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in onze gemeente."

VVD

"De VVD is van mening dat nieuwe bedrijventerreinen moeten worden aangelegd. Als wij de ontbrekende groep tussen de 20-40 jaar willen vasthouden of krijgen, dan moeten wij banen bieden."

HMV

"HMV wil graag nieuwe werkplekken creëren in de gemeente Aalten. Groei in plaats van krimp. "

Geen van beide

ChristenUnie

"Nu de economie weer sterk is aangetrokken en de verkoop van bouwkavels voor industriële ontwikkelingen weer loopt, zal ook de gemeente Aalten uitgeefbare gronden moeten hebben. Deze moeten volgens de ChristenUnie zoveel mogelijk liggen binnen de huidige industrieterreinen (eerst revitalisering). Is er voor de toekomst onvoldoende ruimte om aan de vraag te voldoen, dan zal gezocht moeten worden aan de randen van het huidige industrieterreinen."

D66

"D66 wil over bedrijvenparken regionaal afspraken maken. Waar industrieterreinen nog niet gerevitaliseerd zijn, dient dit alsnog te gebeuren. Voor de werkgelegenheid in Aalten is een nieuw bedrijf in bijvoorbeeld Varsseveld of Lichtenvoorde van even grote waarde als een nieuw bedrijf op ‘t Broek of op de Rietstap in de gemeente Aalten. Bestemmingen in het buitengebied mogen niet belemmerend zijn voor kleinschalige bedrijvigheid. "

Oneens

Progressieve Partij

"Werk je bij een lokaal bedrijf? Mooi! Dan is er nog genoeg industrieterrein. De gemeente Aalten heeft 130 hectare, waarvan 10% direct uitgeefbaar. De vraag naar bedrijventerrein kan in de gemeente opgevangen worden op de bestaande terreinen in Aalten en Dinxperlo. Hierbij vooral inzetten op de (uitbreidings)behoefte van lokale bedrijven. De arbeidsmarkt en vraag van nieuwe bedrijven is regionaal, dus daar afstemmen. Dus logistiek bij 's Heerenberg en zware industrie op Laarberg (Groenlo)."

3. Openingstijden winkels

Ondernemers moeten zelf de openingstijden van hun winkel of bedrijf kunnen bepalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"Onze visie is: geef de ondernemer de ruimte. Ondernemers weten zelf het beste wanneer er vraag is en ze hun producten het beste kunnen verkopen en moeten daarbij niet gehinderd worden."

Progressieve Partij

"Het is toch niet van deze tijd dat de overheid bepaalt wanneer jij naar de winkel kan gaan? Digitaal ben je toch ook 24/7 bereikbaar? De vraag van de consument is per branche en kern verschillend. Ondernemers moeten daarop in kunnen spelen. Zij zijn mans genoeg zelf het antwoord op vragen uit de markt te formuleren. In de kern Aalten werkt dat prima met de koopzondagen. Natuurlijk waken voor uitbuiting of dwingen van personeel."

VVD

"De VVD is tegen betutteling. De ondernemer zal zijn openingstijden aanpassen aan datgene dat de meerderheid van de klanten wil. Dat is democratie en ondernemerschap."

HMV

"Iedere ondernemer mag zelf beslissen welke openingstijd het best bij zijn/haar onderneming of persoonlijke overtuigingen hoort. De gemeente dient hier flexibel in te zijn. "

D66

"De aloude koopavond is niet meer van deze tijd. De openingstijden van winkels op zondag en ‘s avonds moet worden overgelaten aan de ondernemers zelf. Het aantal regels en onnodig toezicht moet verminderd worden. D66 wil inzetten op frequente evenementen om centra in Aalten, Dinxperlo en Bredevoort vitaal te houden. De winkels kunnen er dan voor kiezen om te openen tijdens het evenement. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA ervaart dat de huidige mogelijkheden voor de bedrijven voldoende zijn om op de marktomstandigheden in te spelen. De afgelopen raadsperiode zijn de regels al aangepast aan de behoefte. Om tot aantrekkelijke winkelcentra te komen is het belangrijk dat ondernemers gezamenlijk optrekken in de openingstijden. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt eenheid in openingstijden belangrijk, omdat dit een positieve uitstraling geeft voor de detailhandel. Tevens geeft dit duidelijkheid richting burgers. Wat betreft de zondag ziet de ChristenUnie graag dat deze dag wordt gezien als een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt volgens de ChristenUnie de samenleving ten goede. "

4. OZB

De belasting op huizen en bedrijfspanden (OZB) moet omlaag. De gemeente moet dan wel bezuinigen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De OZB is al jaren de melkkoe van de gemeente. Dit moet stoppen. De VVD vindt dat een begroting ook sluitend kan worden gemaakt door bezuinigingen."

Geen van beide

Oneens

CDA

"De gemeente Aalten is al één van de goedkoopste gemeenten van Nederland. Om het voorzieningenniveau en de dienstverlening op peil te houden is het belangrijk dat er ook voldoende middelen beschikbaar zijn. Het CDA is daarom geen voorstander van het verlagen van de OZB ten koste van de inzet van de gemeente Aalten. "

GemeenteBelangen

"De lokale lasten moeten laag blijven. Verdere bezuiniging zou kunnen leiden tot verdere versobering van de voorzieningen."

Progressieve Partij

"De OZB-opbrengst in Aalten is 25% lager dan het gemiddelde in Nederland. De belastingtarieven voor huizen, en vooral andere gebouwen, zijn ook lager dan in vergelijkbare gemeenten. Om de noodzakelijke voorzieningen te kunnen betalen willen wij de OZB minimaal naar hetzelfde niveau van vergelijkbare gemeenten, of minimaal op het gemiddelde van Nederland, tillen. "

HMV

"Gemeente Aalten heeft het op vier na laagste tarief in Nederland als het gaat om OZB. Wij houden van lage belastingen, maar de kosten moeten wel gedekt worden. "

ChristenUnie

"De gemeentelijke belastingen in de gemeente Aalten zijn momenteel relatief laag. Daar is de ChristenUnie tevreden mee. Door de belastingen wordt een bepaald voorzieningenniveau gerealiseerd. De ChristenUnie wil dit voorzieningenniveau minimaal handhaven."

D66

"De gemeente Aalten is een financieel gezonde gemeente en dit willen wij vasthouden. Er dienen geen gelden te worden uitgegeven die feitelijk ontbreken. D66 staat voor openheid en eerlijkheid: ook wat de gemeentelijke financiën betreft. De inwoner moet weten hoe de zaken er echt voor staan: in goede, maar ook in slechte tijden. "

5. Toeristenbelasting

Aalten moet de toeristenbelasting handhaven.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De toeristenbelasting wordt gebruikt om de gemeente Aalten nog aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners als recreanten. De keuze van de toerist om naar Aalten te komen wordt volgens het CDA niet gemaakt op basis van de toeristenbelasting. Het CDA vindt daarom dat deze belasting kan blijven bestaan. "

GemeenteBelangen

"Dit komt ten goede aan de doorontwikkeling van het toerisme in onze gemeente. Denk aan bewegwijzering, VVV etc. "

ChristenUnie

"De toeristenbelasting komt ten goede aan de toeristische sector. Recreatie en toerisme is immers een belangrijke sector in de Achterhoek. De ChristenUnie wil graag dat deze sector wordt gestimuleerd. Het handhaven van de toeristenbelasting is daarom gewenst."

D66

"Door de Achterhoek te ontwikkelen tot een toeristische topbestemming kunnen we arbeidsplaatsen creëren en nieuwe inwoners trekken. Daarmee gaan we de te verwachten krimp tegen. Kleinschalig belevings- en ecotoerisme zijn daarbij speerpunt. De gemeente Aalten moet zich - met gemeentemarketing - nadrukkelijk presenteren als onderdeel van het Nationaal Landschap en de ligging aan de grens benadrukken. "

Geen van beide

Progressieve Partij

"Natuurlijk moeten toeristen meebetalen aan alles wat we voor hen regelen. De huidige toeristenbelasting levert €75.000 per jaar op maar is omslachtig en administratief belastend. Wordt bovendien alleen geheven op overnachtingen. Niet op bijvoorbeeld dagjesmensen. Wij zijn voor nieuwe vormen van heffingen en bijdragen aan de toeristische structuur door bedrijven die profiteren van de toeristen."

Oneens

VVD

"Maak Aalten aantrekkelijk door niet alleen de mooiste gemeente te zijn, maar ook de goedkoopste. Dat is het standpunt van de VVD."

HMV

"Aalten moet er alles aan doen om het toerisme te bevorderen. "

6. Entree gemeente

De entree naar het centrum van Aalten en Dinxperlo moet worden opgeknapt.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA heeft zich ingezet voor het aanpakken van het centrum van Aalten en Dinxperlo. Nu gaan we voor de volgende stap: het aanpakken van de Dijkstraat, Hogestraat en de Kattenberg in Aalten. Ook het stationsgebouw hoort hierbij. In Dinxperlo willen we toegangswegen zonder flessenhalzen, evenals de verbetering van de weg langs de Snijders Veerbeek en investeren in de uitstraling en kwaliteit van andere toegangswegen. "

GemeenteBelangen

"Een goede entree van een dorp is het visitekaartje voor het centrum."

Progressieve Partij

"De kernen moeten wel een beetje gezellig zijn, vind je ook niet? De Progressieve Partij wil duidelijker afscheidingen/toegangspoorten naar de winkelgebieden in de kernen: fietsstallingen, bankjes, kunstwerken. Zodat de beleving in het winkelgedeelte zo aangenaam mogelijk is, met weinig mogelijk auto's. Daarbij is optimale toegankelijkheid voor rolstoelers belangrijk."

VVD

"De entree van een gemeente is het visitekaartje naar de bezoeker toe. De VVD vindt dat het huidige plaatje niet aantrekkelijk genoeg is. De bezoeker moet worden verleidt naar het centrum met de winkels en horeca."

HMV

"Naast Aalten en Dinxperlo willen wij ook de entree van Bredevoort aantrekkelijker maken. "

D66

"Dorpsverfraaiing met mooie en groene entree van kernen op invalswegen geeft een vriendelijke ontvangst voor onze gasten. Iedere kern vraagt hierbij om een eigen aanpak. D66 wil dat het station in Aalten een echt visitekaartje is van onze gemeente voor recreanten en toeristen, maar tevens optimaal faciliteert in de basisbehoeften voor dagelijkse treingebruikers."

Geen van beide

ChristenUnie

"De kernen van de gemeente Aalten hebben momenteel een zodanige uitstraling dat deze volgens de ChristenUnie geen extra investering behoeven."

Oneens

7. Jongerenketen

De gemeente moet samen met de jeugd zorgen voor veilige en goede jongerenketen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Jongerenketen zijn een belangrijke ontmoetingsplek. Het CDA vindt dat de gemeente jongeren hierbij moet ondersteunen zodat ze samen komen in keten die brandveilig zijn en dat ze weten wat de gevolgen van alcohol en drugsgebruik zijn. "

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat ontmoetingsplekken en keten veilig zijn. De gemeente moet in samenwerking met jongeren zorgen voor deze veiligheid. Jongerenontmoetingsplekken in onze gemeente zijn afgenomen. GemeenteBelangen is voor onderzoek naar uitbreiding van eigen ontmoetingsplekken voor jongeren, waarbij jongeren een eigen plek bepalen waar een duurzame plek ontwikkeld en voor ze gebouwd wordt. "

Progressieve Partij

"Jij wilt toch ook vertrouwen geven aan de jeugd? Wij willen voorzieningen voor hangjongeren, te realiseren samen met jongeren en de buurt. Wij gaan daarbij uit van het aanleren van eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast willen wij samen met jongeren een pakket aansprekende, niet betuttelende maatregelen, voor het matigen van alcohol- en middelengebruik."

VVD

"De keten zijn een onderdeel van het leven van de jeugd op het platteland geworden. De VVD staat voor veiligheid. Daarom samenwerken met de jeugd om dit te bereiken."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat jongeren altijd veilig samen moeten kunnen komen, of dat nu in een jongerenketen is of niet. De gemeente kan hierin een adviserende rol spelen, bijvoorbeeld door jongerenwerkers in gesprek te laten gaan met de betreffende jongeren en hun ouders. "

Geen van beide

D66

"Er moeten meer vrijetijdsmogelijkheden komen voor de jeugd van alle leeftijden. Als jongeren en/of jongvolwassenen een activiteit organiseren, moet dit door de gemeente ondersteund worden. Deze activiteit moet dan wel voor hen en hun omgeving een positieve betekenis hebben. D66 vindt dat op plaatsen waar op kinderen gerichte activiteiten georganiseerd worden een terughoudend drankbeleid moet zijn."

Oneens

HMV

"Jongerenketen staan op privégronden en de veiligheid van deze jongeren is de verantwoording van de keethouders en jongeren zelf. Bij horeca en openbare jongerencentra (Loods, Atlantic) wordt er wel door de gemeente toezicht gehouden. "

8. Leegstandsbelasting

Eigenaren van leegstaande panden moeten leegstandsbelasting betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Om verpaupering te voorkomen wil het CDA de leegstand van commerciële panden onaantrekkelijk maken voor de eigenaren. We onderzoeken de mogelijkheden voor een leegstandsbelasting, bijvoorbeeld als een pand lange tijd niet in gebruik is. Deze opbrengsten storten we in een fonds voor ruimtelijke kwaliteit. Met dat fonds willen we initiatieven ondersteunen in zowel de kernen als het buitengebied op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. "

GemeenteBelangen

"Leegstand van winkelpanden is een aantasting van de woonomgeving en de leefbaarheid. Een aantal panden zijn eigendom van projectontwikkelaars die door de hoge huur die ze vragen vaak jarenlang leegstaan. Leegstandsbelasting kan helpen om deze situatie te veranderen."

Progressieve Partij

"Hoe moeilijk is het om een leeg pand tijdelijk in te vullen? Wij willen een leegstandsverordening. Eigenaren krijgen dan een tijdje de gelegenheid (met ondersteuning vanuit een dorpsmanager) om een nieuwe invulling te vinden. Dit kan ook door bijvoorbeeld verenigingen, ateliers of kunstenaars. Uiteindelijk moet er betaald worden bij langdurige leegstand. Wij willen ook één bouwval per jaar laten opruimen of herbouwen in de centra."

VVD

"De VVD wil een aantrekkelijk leef- en woonklimaat. Daarom moet verpaupering als gevolg van langdurende leegstand worden tegengegaan door de leegstandsheffing. Kortdurende leegstand blijft natuurlijk onbelast."

ChristenUnie

"Om de leefbaarheid op peil te houden wil de ChristenUnie eventuele leegstand graag tegengaan. Een middel hiervoor is om panden die langdurig leegstaan (bijvoorbeeld twee jaar of langer) te gaan belasten, om zo de eigenaar te stimuleren leegstand te verhelpen. "

D66

"D66 is voor SteenGoed Benutten van bestaande panden door deze een herbestemming te geven, te slopen of te transformeren. Leegstandsbelasting kan een extra stimulans zijn voor eigenaren. De belasting moet alleen gebruikt worden om uitwassen tegen te gaan en moet niet de keuzevrijheid van eigenaren beperken. "

Geen van beide

Oneens

HMV

"Wel stimuleren om het pand te verhuren of te verkopen aan derden, soms lijkt het of er meer wordt verdiend aan leegstand dan aan verkoop of verhuur. Dit zou een taak van de bedrijfscontactfunctionaris kunnen zijn. "

9. Verenigingen

Er moet een ambtenaar komen die verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn ondersteunt.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA wil een duidelijk aanspreekpunt voor verenigingen: een centraal loket waar alle verenigingen terechtkunnen met hun vragen en die verenigingen voortvarend en met begrip helpt om hun weg te vinden. Op vragen moet snel een antwoord komen. Het hoeft geen extra ambtenaar te zijn, maar kan ook worden ingevuld door een andere manier van organiseren binnen de huidige organisatie. "

GemeenteBelangen

"Wij zijn voor het aanstellen van een gemeentelijke contactfunctionaris die ondersteuning biedt door mee te denken bij de verschillende financiële, bestuurlijke of organisatorische vragen. Ook kan de contactfunctionaris de regeldruk bij verenigingen verminderen door een spil te zijn bij het aanvragen van subsidies en verschillende evenementen."

Progressieve Partij

"Nou ja, een ambtenaar. De Progressieve Partij wil een "verenigingsloket": inhoudelijke ondersteuning bij kwesties als vrijwilligersbeleid, kadervorming, maar vooral samenwerking, cross-over-activiteiten en omvorming van ons verenigingsleven naar brede organisaties op het gebied van participatie. Ook het bedrijfsleven (De Uitdaging) krijgt daarin een rol. "

D66

"D66 vindt dat het belang van de vrijwilliger nimmer onderschat mag worden en we zullen daar consequent de aandacht op vestigen. D66 is voor een verenigingsfunctionaris bij de gemeente. Deze is het aanspreekpunt voor verenigingen en bedient de verenigingen op het gebied van onderlinge samenwerking. De functionaris ondersteunt en helpt zodoende bij het behouden van diversiteit en het voortbestaan van verenigingen. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"Deze vorm van ondersteuning is al aanwezig bij de sportkoepels. De VVD vindt dat de gemeente zich moet beperken tot kerntaken."

HMV

"Die functie is in Aalten al voorradig. "

ChristenUnie

"Binnen de gemeente Aalten is momenteel een medewerker die deze werkzaamheden in zijn takenpakket heeft. Een dergelijke functionaris bestaat dus al. "

10. Jeugdhulp

De gemeente moet, als het kan, ook jeugdhulp verlenen aan jongeren ouder dan 18 jaar.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De huidige jeugdhulp stopt bij 18 jaar. De praktijk wijst uit dat het voor veel jongeren nog lastig is om dan ineens op eigen benen te staan. Het CDA pleit daarom voor de mogelijkheid om dit door te zetten tot 23 jaar, waarbij een zorgvuldige overdracht is tussen jeugdhulp en WMO. "

GemeenteBelangen

"Behoefte aan goede ondersteuning stopt niet ineens bij het bereiken van de 18- jarige leeftijd. GemeenteBelangen is voorstander van een soepele overgang en voortzetting van de ondersteuning vanuit de WMO om een goede zelfstandigheid te bereiken. "

Progressieve Partij

"Wat staat voorop: wetten en regels of de jongere? In het sociaal domein gaat het vooral om 'de bedoeling'. Als het nodig is om jeugdhulp even voort te zetten totdat andere ondersteuning is gevonden, moet dat kunnen. Als jongeren even iets langer op school moeten blijven voor een betere aansluiting dan kan dat. Voor ons staan de vragen van de jongere centraal, niet de regels of het geld."

VVD

"Problemen houden niet opeens op als 18 bent. De VVD is van mening dat reeds ingezette hulp gecontinueerd moet worden totdat dit overgedragen kan worden of de jongeren op eigen benen kunnen staan. Iedere vorm van hulp moet zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. "

D66

"D66 wil dat bij de jeugdzorg, waar mogelijk, gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht van gezinnen. Het gezin is de belangrijkste sociale eenheid waar kinderen zich veilig moeten weten. D66 vindt goede begeleiding en nazorg, die kinderen en ouders in staat stellen het normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken, van belang. Het is zaak dat er te allen tijde in het belang van het kind wordt gehandeld, maatwerk bij hulpverlening boven 18 jaar past hierbij."

Geen van beide

ChristenUnie

"Het bieden van hulp mag volgens de ChristenUnie niet alleen gebonden zijn aan een leeftijd. De ChristenUnie is daarom voorstander van verhoging van de leeftijdsgrens van 18 jaar. De landelijke politiek moet hierover afspraken maken, die gemeenten vervolgens moeten uitvoeren. "

Oneens

HMV

"Wij vinden dat wij de landelijke besluiten en adviezen hierin moeten volgen. "

11. Plastic afvalophaal

Het plastic afval moet vaker worden opgehaald.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het omgekeerd afval inzamelen is succesvol doordat afval voor de één weer een bron van grondstoffen is voor een ander. Het ophalen van de containers moet worden afgestemd op de aanlevering van afval door de inwoners. De aanlevering van plastic is zo groot dat de oranje container vaker moet worden opgehaald dan nu het geval is. "

VVD

"De VVD heeft afvalverwerking als speerpunt in haar lokale programma. De plastic container is snel vol en gaat stinken als deze niet frequent geleegd wordt."

HMV

"Hoewel HMV van mening is dat wij vooral moeten stimuleren om minder plastic te gebruiken, vinden wij dat er afval opgehaald moet worden naar behoefte. Vooral in de zomer is het noodzakelijk om vaker plastic op te halen in verband met stankoverlast en ongedierte. "

D66

"Ondergrondse containers voor huishoudelijk plastic moeten frequenter geleegd worden. Ook bij particuliere zit de container vaak vol, hoewel dit meestal voorkomen kan worden door de verpakking plat te maken dan wel afval in de container goed in te drukken. Niet iedereen vindt dit echter prettig om te doen. D66 is daarom voorstander van het bieden van de mogelijkheid om - tegen betaling - de particuliere plastic container vaker te legen."

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie is van mening dat het huishoudelijk afval in de toekomst door producenten moet worden verminderd. Verder is de ChristenUnie van mening dat het plastic afval in voldoende mate moet worden opgehaald."

Oneens

GemeenteBelangen

"Op dit moment zijn er voldoende mogelijkheden. Vaker ophalen betekent hogere kosten en een extra belasting voor het milieu. Aanschaf van een extra container blijft altijd mogelijk. "

Progressieve Partij

"Pleur maar in de bak, 't wordt toch wel opgehaald. Gratis (maar niet heus). Wij willen het huidige afvalbeleid hervormen. We willen in 2030 naar een afvalloze gemeente. Dat betekent dat we streven naar 0 kg restafval. Tegelijkertijd willen we veel meer inzetten op samen met producenten en winkeliers het voorkomen van afval. Het maar volgooien van de plastic container "omdat het toch niks kost" moet omgebogen worden naar meer bewustzijn."

12. Scholen

Scholen met weinig leerlingen mogen worden samengevoegd.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA streeft naar het openhouden van scholen in de buurtschappen, waarbij de kwaliteit van onderwijs bepalend is. De samenwerking met de ouders van de leerlingen is daarbij noodzakelijk. Uiteindelijk gaan schoolbesturen over het samenvoegen van de scholen, en niet de gemeente. "

GemeenteBelangen

"Wij willen kwalitatief goed onderwijs in kernen en buurtschappen, dat is elke keer de afweging die maatgevend is bij een teruglopend aantal leerlingen. Mocht die kwaliteit in gedrang komen, mogen scholen samengevoegd worden."

Progressieve Partij

"Vind je dit eigenlijk ook niet vanzelfsprekend? Natuurlijk is de kwaliteit leidend, maar ook de mogelijkheden voor onderwijskundige vernieuwingen; als die beide gebaat zijn bij grotere scholen dan propageren wij een fusie (als wij er als gemeente er al over gaan)."

VVD

"Voor de VVD staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Als scholen de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren door samenvoeging, dan zal de VVD dit toejuichen. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie pleit voor basisonderwijs dicht bij huis. Daarom dient in de kleinere kernen kwalitatief goed basisonderwijs te blijven. Wij zien de leefkwaliteit van deze kernen onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van basisscholen zoals momenteel het geval is. Als overschrijding van opheffingsnormen dreigt, dan is het zaak met het bestuur, de ouders en de gemeente samen te spreken en te zoeken naar oplossingen."

Geen van beide

HMV

"Wij gaan er vanuit dat ook op kleine scholen kwaliteit wordt geleverd, dus dan is fuseren niet nodig. "

Oneens

D66

"Ook scholen hebben te maken met krimp; dit dwingt tot anders inrichten van het onderwijs. D66 is er van overtuigd dat het ook dan mogelijk is om excellent onderwijs te realiseren en onze jeugd alle kansen te geven. Kleine scholen moeten waar mogelijk nauw samenwerken met kwaliteit van onderwijs als het primaire uitgangspunt. "

13. Bed-bad-brood

Aalten moet afgewezen asielzoekers of illegale migranten opvang (bed-bad-brood) aanbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Progressieve Partij

"Ken jij verhalen van kinderen die hier geboren zijn en toch terug moeten naar een land waarvan ze de taal niet spreken? Wij willen ons steentje bijdragen in de opvang van ongedocumenteerden. Dat hebben we gedaan, dat doen we nu en dat zullen we blijven doen. Wij willen een kinderpardon voor gewortelde kinderen. Luister naar hun verhalen. Dat is genoeg voor actie."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente moet daarom zorgen voor ten minste een bed, een bad en brood (en begeleiding indien nodig) voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zolang ze (nog) in Nederland zijn. "

Geen van beide

HMV

"Uiteraard zetten wij ze niet op straat. Wel willen wij stimuleren dat ze snel terug gaan naar land van herkomst, en anders naar een opvangcentra. "

D66

"Particuliere initiatieven van verenigingen, kerken, buren of ander maatschappelijke organisaties om een bed-, bad- en broodvoorzieningen voor vluchtelingen en daklozen aan te bieden, moet de gemeente ondersteunen. D66 gaat uit van zelfredzaamheid, daarom is direct aanbieden van hulp vanuit de gemeente minder wenselijk. "

Oneens

CDA

"De opvang van afgewezen asielzoekers is door de landelijke overheid geregeld. Dit vindt buiten de gemeente Aalten plaats. "

GemeenteBelangen

"Landelijke wet- en regelgeving moet worden toegepast."

VVD

"De VVD staat voor handhaven van de door de onafhankelijke rechter uitgesproken beslissingen. Een gemeente heeft dit te respecteren."

14. Kunst en cultuur

Kunstenaars moeten een (tijdelijk) atelier kunnen inrichten in leegstaande winkelpanden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA is voorstander van een levendig en aantrekkelijk winkelgebied. De inrichting van leegstaande panden kan hieraan bijdragen. Regels moeten hierin geen blokkade zijn. Het is wat het CDA betreft niet alleen voorbehouden aan kunstenaars. Het gaat erom dat verpaupering wordt voorkomen. "

GemeenteBelangen

"Leegstaande winkelpanden kunnen een nieuwe bestemming krijgen of tijdelijk een andere bestemming. Bijvoorbeeld als pop-upstores, gezamenlijke werkplek voor ZZP'ers, starters op de arbeidsmarkt of kleine bedrijfjes."

Progressieve Partij

"Het dorp kan zoveel mooier met kunst! De Progressieve Partij heeft in 2015 een uitgebreid voorstel ingediend om leegstand in winkelkernen tegen te gaan. Eén van de voorstellen was het vullen van lege bedrijfspanden en etalages met ateliers en kunstexposities. Je ziet dat nu mondjesmaat gebeuren. Dat kan (samen met een leegstandsbeleid) uitgebreid worden."

VVD

"Leegstaande winkels geven een troosteloze aanblik. De tijdelijke vestiging van kunstenaars in deze panden geeft levendigheid, naast een toeristische trekpleister."

ChristenUnie

"Om de leefbaarheid op peil te houden wil de ChristenUnie eventuele leegstand graag tegengaan. De ChristenUnie is daarom van mening dat wanneer een kunstenaar in een leegstaand winkelpand zijn of haar werkzaamheden verricht, dit de leefbaarheid en uitstraling van een kern positief kan beïnvloeden. "

D66

"D66 wil leegstaande panden een herbestemming geven en inzetten als bedrijfsruimte voor starters, bestaande ondernemers, kunstenaars, ZZP'ers en andere belangstellenden. Belemmeringen die dit tegenwerken (regelgeving, kosten etc.) nemen we weg. Particuliere initiatieven die dit ondernemerschap stimuleren, ondersteunen we,"

Geen van beide

HMV

"Tijdens de leegstand willen wij dit stimuleren onder de strikte voorwaarde dat ze het pand leeg maken zodra er een koper/huurder voor is. "

Oneens

15. Landbouw

De gemeente Aalten moet zich inzetten voor een vermindering van het aantal boerenbedrijven waar intensief vee wordt gehouden.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen vindt dat er gestreefd moet worden naar een evenwicht waarbij een duurzame concurrerende agrarische sector, natuur, recreatie en andere passende economische bedrijvigheid in harmonie tot hun recht komen."

Progressieve Partij

"De grenzen van de groei in de landbouw zijn bereikt. Durf jij terug? De Progressieve Partij heeft hart voor boeren, maar is er van overtuigd dat het huidige systeem van schaalvergroting vastloopt. Wij willen maatregelen die de natuurinclusieve landbouw dichterbij brengen. Dat betekent dat we nu streng willen optreden tegen mestfraude, illegaal grondgebruik en een beleid gericht op inkrimping van de veestapel. Beter voor natuur, milieu en boeren. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA is voor goede omstandigheden voor de dieren, waarbij de maatregelen in verhouding moeten zijn met het aantal dieren. We willen evenwicht tussen een goede boterham voor de boer, goede leefomstandigheden voor de dieren en een gezonde omgeving voor de omwonenden. "

VVD

"Er is al sprake van natuurlijke afname van intensieve veehouderijen. De VVD is van mening dat de gemeente wel de taak heeft een goede leefomgeving te waarborgen."

HMV

"De ontwikkelingen worden beoordeeld op kwaliteit. Dit kan dus zijn op gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, natuur en landschap. "

ChristenUnie

"Het aantal bedrijven is niet bepalend, maar de omvang van deze bedrijven is bepalend. Het gaat namelijk om de milieulast en de maatschappelijke acceptatie van dergelijke bedrijven."

D66

"Het gaat niet om intensief maar om kwaliteit. In onze gemeente is de landbouw een belangrijke pijler onder de lokale economie. D66 wil op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor de boer, waarbij er aandacht is voor dierenwelzijn, biodiversiteit en het landschap, maar ook een goede boterham verdiend kan worden en het sluiten van kringlopen centraal staat. "

16. Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders mag uit niet meer dan drie wethouders bestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"De huidige taken kunnen goed verdeeld worden tussen drie wethouders en een burgemeester."

Progressieve Partij

"Niks tegen de huidige wethouders persoonlijk. Maar het is toch soms knap lastig als ze niet uit deze gemeente komen. De Progressieve Partij wil een college van maximaal drie wethouders, waarvan er minimaal twee uit de gemeente Aalten afkomstig zijn."

HMV

"Voor de grootte van de gemeente Aalten zijn drie wethouders voldoende. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat er een sterk bestuur is. Er komt veel op de gemeente Aalten af. We gaan voor kwaliteit en capaciteit. De hoeveelheid werk is leidend voor de hoeveelheid wethouders. "

VVD

"Het gaat de VVD niet om het aantal personen, maar om de grootte van de formatie. Deeltijd wethouders moeten mogelijk blijven."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is van mening dat het aantal wethouders te maken heeft met het ambitieniveau dat het gemeentebestuur zich ten doel stelt. Hierbij denkt de ChristenUnie aan een formatie van circa 3 fte voor wethouders."

D66

"D66 staat voor een transparante en toegankelijke politiek en voor een bestuur dat zoekt naar draagvlak, verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt. Met 3,5 wethouder zit de gemeente Aalten reeds ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,4 wethouders in gemeenten zo groot als Aalten. Minder wethouders komt de toegankelijkheid niet ten goede."

17. Starterslening

De gemeente moet een starterslening aanbieden voor starters op de woningmarkt.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA zet zich in om de starterslening weer opnieuw in te voeren. Hiermee kunnen jongeren beter gebruik maken van de bestaande woningvoorraad in de gemeente Aalten. "

GemeenteBelangen

"Wij vinden dat de huidige starterslening moet worden voortgezet."

Progressieve Partij

"Alle beetjes helpen. Sympathiek, zo lijkt het maar helpt het op dit moment? Met de huidige lage rente is de betaalbaarheid van een lening niet het probleem. Een starterslening alleen helpt onvoldoende om voldoende geschikte woningen beschikbaar te hebben. De Progressieve Partij ziet meer in het zoeken naar creatieve (tijdelijke) oplossingen voor de woonvraag van jongeren. Daarbij vooral ook denkend aan betaalbare huurwoningen."

VVD

"De VVD wil het eigen woningbezit stimuleren en wij zijn daarom voor de startersleningen. De starters op de woningmarkt zijn de meest attractieve groep. "

HMV

"Het moet voor jongeren en andere starters interessanter worden om in Aalten te blijven of te komen wonen. Een starterslening is daarvoor een goede start. Graag willen wij ook een verruiming van de hypotheekgarantie. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat ook starters de mogelijkheid moeten hebben om een woning te kunnen kopen. Daarom dient naar de starterslening gekeken te worden of die effectief ingevoerd zou kunnen worden."

D66

"Jongeren die hier blijven of terug willen keren naar onze gemeente moeten mogelijkheden hebben om te starten. Een starterslening is hier een goed instrument dat al in 200 gemeenten wordt aangeboden. D66 is voor een goede woonmix van zowel jongeren als ouderen. Het moet bijvoorbeeld eenvoudiger worden om - tijdelijke - splitsing van adressen toe te staan zodat jongeren en starters meer kans hebben op een woning. "

Geen van beide

Oneens

18. Conciërge

Elke basisschool moet een eigen conciërge krijgen, die door de gemeente wordt betaald.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 is voorstander van brede scholen. Jeugdzorg, kinderopvang, (voormalige) peuterspeelzalen en scholen werken samen in buurtscholen of in integrale kindcentra. De gemeente moet zorgen voor duurzame schoolgebouwen die geschikt zijn als brede school of integraal kindcentra. Bij een goed gebouw hoort goede ondersteuning. Daarom moet op iedere basisschool een conciërge komen die de ogen en oren van de school vormt en die tevens kleine klusjes in en om het gebouw uitvoert."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA vindt het een goede zaak dat leerkrachten ondersteund worden, maar vindt dit een aangelegenheid van de scholen zelf. "

GemeenteBelangen

"Dit is aan de scholen zelf. Hiervoor zijn de besturen zelf verantwoordelijk."

Progressieve Partij

"Scholen moeten niet meteen naar de overheid kijken. De schoolbesturen krijgen een lumpsumbedrag voor hun onderwijs en gebouwen. Het is de keuze van de besturen waar dit bedrag aan besteed wordt. Wij juichen toe als besturen hun geld ook besteden aan conciërges en klasse-assistenten. Geen gemeentelijke taak."

VVD

"De gemeente heeft geen taak in het ter beschikking stellen van ondersteunend personeel binnen het onderwijs. De VVD streeft naar een kleine overheid."

HMV

"Wij willen graag mensen vanuit de participatiewet hiervoor inzetten. "

ChristenUnie

"De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijsgebouwen. Scholen ontvangen van de Rijksoverheid middelen voor personele bezetting, waaronder docenten en conciërges. In het kader van participatiebanen kan de gemeente hierin mogelijk stimulerend optreden."

19. woningbehoefte

Voordat er nieuwe woningen worden gebouwd moet de gemeente eerst onderzoeken of leegstaande woningen kunnen worden verbouwd.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"Hergebruik of levensloopbestendig maken heeft onze voorkeur. Wij moeten niet voor leegstand bouwen. "

Progressieve Partij

"Het lijk zo logisch, waarom gebeurt het dan niet? De Progressieve Partij wil graag meer experimenten met vernieuwbouw van bestaande panden. De discussie over woningbouw in de gemeente moet veel minder gaan over aantallen en meer over de juiste woningen voor de toekomst. Ombouw en verbouw van bijvoorbeeld winkels of maatschappelijk vastgoed naar woningen. Gemeente kan onrendabele top subsidiëren. "

VVD

"Bouwen voor leegstand is zinloos. De VVD wil het bouwen voor de juiste doelgroepen stimuleren."

ChristenUnie

"Het woonbeleid van de gemeente Aalten moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. In de gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. De gemeente Aalten moet daarom vierjaarlijks een onderzoek doen naar de woningbehoefte, zodat de juiste woning op de juiste plek komt te staan."

D66

"D66 vindt duurzaam wonen belangrijk en wil een integraal woonplan met maximale flexibiliteit. Geen leegstand in tijden van krimp maar naar behoefte bouwen. De bestaande woningvoorraad en leegstaand vastgoed moeten zo flexibel mogelijk worden ingezet, de (regionale) regels moeten worden aangepast aan de vraag en niet andersom. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Volgens de woningmarktmonitor 2017 voor de gemeente Aalten is er geen problematische leegstand. Het CDA vindt dat het huidige woningbouwprogramma snel en daadkrachtig gerealiseerd moet worden. Voor de langere termijn is het belangrijk dat er geen leegstand ontstaat en dat er creatief met bestaande panden wordt omgegaan. Daarom is het CDA voorstander van bijvoorbeeld het splitsen van grote boerderijen in meerdere woongelegenheden. "

HMV

"Wij vinden dit marktwerking, dit moet je aan de ondernemers overlaten en er als gemeente niet tussen gaan zitten. "

20. Woonvormen

Op de plek van de voormalige technische school in Aalten moeten huizen komen voor alternatieve woonvormen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"Er komen steeds meer alleenstaanden en eenoudergezinnen. Ook jongeren zoeken een betaalbare woonplek. GemeenteBelangen wil meer diversiteit in woningaanbod en pleit voor alternatieve woonvormen. Op het terrein van de voormalige Technische School, in eigendom van de woningcorporatie de Woonplaats, zou in samenspraak met de coöperatie een woonplek kunnen worden ontwikkeld voor kleine huishoudens."

Progressieve Partij

"Oh ja, deze plek is van de Woonplaats. Wij zien kansen in nieuwe vormen van huisvesting, bijvoorbeeld: een mix van ouderen en jongeren in hofjes of collectieve vormen, waar men naar elkaar omziet. Er is ook behoefte aan een soort nieuwe tussenvorm tussen verpleeghuis en voormalig verzorgingshuis. De plek van de voormalige technische school in Aalten is daar heel geschikt voor."

Geen van beide

VVD

"Moeten niet, kunnen wel. Dit terrein leent zich daarbij ook voor meer of andere functies, waarbij een 'park' ook een optie is."

ChristenUnie

"Indien er behoefte blijkt te bestaan aan alternatieve woonvormen, dan staat de ChristenUnie hier niet onwelwillend tegenover. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit niet ten koste mag gaan van sociale woningbouw."

Oneens

CDA

"Het CDA vindt dat de behoefte en mogelijkheden leidend zijn om de locatie in te vullen. We zijn voorstander van de beste invulling passend bij deze behoefte. Dat hoeft niet perse een alternatieve woonvorm te zijn. "

HMV

"Dit is marktwerking. Wij willen niet op een voorhand hier een (gezamenlijke) plek voor aanwijzen. "

D66

"D66 wil inzetten op meer openbaar groen. Op plaatsen waar huizen of andere gebouwen definitief verdwijnen, creëren we parken of speelplaatsen. Op al dan niet tijdelijk braakliggende terreinen moet een tijdelijke groenvoorziening mogelijk gemaakt worden. "

21. Windmolens

De gemeente moet zich verzetten tegen de plaatsing van windmolens.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"Windmolens in de Achterhoek tasten het landschapsbeeld aan. Ook blijken windmolens minder rendabel dan gedacht. Wij zijn tegen windmolens op land."

VVD

"Als VVD zijn wij van mening dat wij onze verantwoordelijkheid al hebben genomen met acht mega windmolens binnen de gemeente. Eerst anderen nu!"

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA sluit op voorhand geen vormen uit. Windenergie, zonne-energie, biomassa en aardwarmte, alle vormen zullen nodig zijn om tot een energieneutrale samenleving te komen. Vanuit het CDA zijn we voorstander om een regionaal plan op te stellen waarbij afstemming wordt gezocht over gemeentegrenzen heen om tot een aanpak te komen die op draagvlak van de bewoners kan rekenen. "

Progressieve Partij

"Hoezo not in my backyard? Wij willen volop inzetten op het bereiken van duurzame energievoorziening in 2030. Dat kunnen we bereiken door vergaande besparingen, andere wijze van produceren en het consumeren en opwekken van duurzame energie. Daarbij zijn in onze overtuiging alle vormen nodig: zon en wind, op zee en op land. Het windmolenpark 't Goor mag uitgebreid worden. "

HMV

"Windmolens passen bij ons actiepunt: Aalten energie neutraal in 2030. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Dit betekent niet automatisch dat er overal windmolens geplaatst zouden moeten worden, maar de ChristenUnie wil windenergie reële ruimte te geven."

D66

"D66 vindt dat grote windmolens niet binnen het kleinschalige en nationale natuurlandschap van de gemeente Aalten passen. Op plaatsen waar grotere oppervlakten beschikbaar zijn, wil D66 inzetten op de opwekking van zonne-energie, bijvoorbeeld op daken van grote gebouwen of goed ingepast in het buitengebied. D66 wil op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor de boer waarbij er aandacht is voor biodiversiteit en het landschap, waarbij ook windmolens op eigen land van de boer horen."

22. Duurzaamheid subsidie

Mensen die investeren in het verduurzamen van hun woning moeten subsidie krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat de verduurzaming daadwerkelijk handen en voeten krijgt. We willen dat de gemeente energiebesparende maatregelen stimuleert, door bijvoorbeeld tijdelijke verlaging van de OZB of het verstrekken van duurzaamheidsleningen onder gunstige voorwaarden. "

GemeenteBelangen

"We zien dit als een positieve prikkel, maar wel met als voorwaarde een inkomens- en/of vermogenstoets."

Progressieve Partij

"Jij wilt duurzaam, dat hangt toch niet van subsidie af? De Progressieve Partij denkt dat één van de grootste opgaven is het "vergroenen" van de bestaande woningvoorraad. We staan nog maar aan het begin. Dan is het subsidie-instrument gepast om mensen over de streep te krijgen. Daarbij moeten we wel langzamerhand over van subsidie naar "zachte" lening, van bezit naar gebruik, van lineaire naar circulaire economie."

VVD

"De VVD wil prestatieafspraken maken over duurzaamheid. Daarom willen wij goed gedrag van woninghuurder en woningeigenaar belonen."

HMV

"Mensen die meewerken aan het halen van energiedoelstellingen kunnen hierin geholpen worden door de gemeente. "

D66

"Bij een vergunningsaanvraag moet de gemeente actief voorlichten over het belang en mogelijkheden van het verduurzamen van een woning of bedrijfspand, door bijvoorbeeld gratis infraroodopnames voor onze inwoners. D66 stimuleert initiatieven om aan inwoners, organisaties (zoals sportclubs) en bedrijven de mogelijkheid te bieden via een duurzaamheidslening duurzame energie op te wekken en maatregelen te nemen om minder energie te verbruiken."

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie stimuleert burgers die hun woning willen verduurzamen en juicht dit van harte toe. Dit betekent echter niet dat iedereen die hiermee aan de slag gaat, automatisch een subsidie moet ontvangen. De ChristenUnie is van mening dat mensen die daarvoor onvoldoende financiële middelen hebben, een stimulering zouden moeten ontvangen. "

Oneens

23. Buurtschappen

De buurtschappen in de gemeente Aalten moeten een eenmalige financiële bijdrage krijgen voor bevordering van de leefbaarheid.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"Leefbaarheid in de buurtschappen is moeilijker in stand te houden dan in de kernen waar meer voorzieningen zijn. GemeenteBelangen wil een éénmalige toekenning van een financiële bijdrage per inwoner van de buurtschap dat toegekend wordt aan de verschillende belangenverenigingen. Inwoners en belangenverenigingen bepalen met elkaar waar ze het voor in willen zetten om de leefbaarheid in stand te houden of te vergroten. "

Geen van beide

Progressieve Partij

"Zie jij meer invloed voor buurten en wijken zitten? De Progressieve Partij pleit al jaren voor het instellen van buurtbudgetten. Niet eenmalig. Daar is het Naoberfonds uit voortgekomen. Maar dat werkt te incidenteel, heeft te veel het karakter van een gift en mist een structurele inbedding. Daarom zouden wij het Naoberfonds minimaal willen doorontwikkelen tot echte buurtbudgetten voor de leefbaarheid. Dat is moeilijk maar niet onmogelijk!"

Oneens

CDA

"Het CDA voelt zich als partij verbonden met de buurtschappen en het buitengebied. De economische en demografische ontwikkelingen hebben grote impact op dit gebied. Het CDA vindt dat de gemeente de buurtschappen structureel moet ondersteunen en niet eenmalig. Het ruimtelijk kwaliteitsfonds kan hierbij een rol spelen. Hiermee willen we eigenaren een prikkel geven om overtollige gebouwen een nieuwe bestemming te geven. "

VVD

"De leefbaarheid in de buurtschappen wordt meer bevorderd door andere zaken zoals woningsplitsing en herbestemmingsmogelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwing."

HMV

"De gemeente moet structureel investeren in leefbaarheid van alle delen; de kernen en de buurtschappen. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie waardeert dorpen (wijken) en buurtschappen als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. De ChristenUnie wil wijken en buurtschappen eigen verantwoordelijkheid geven ondersteund met eigen budgetten. Dit hoeft niet eenmalig te zijn. De kracht van de wijken en buurtschappen is daarbij het uitgangspunt."

D66

"In onze gemeente bestaat een rijk verenigingsleven en staan buren, vrienden en familie voor elkaar klaar. Verenigingen vormen niet alleen de hoeksteen van de samenleving, maar wij vinden dat ze het fundament zijn om zaken voor elkaar te krijgen. Zaken waar de gemeente niet langer toe in staat is en waarin scherpe keuzes gemaakt moeten worden. D66 ondersteunt daarom verenigingen en buurtschappen van harte. Een éénmalige financiële bijdrage is geen structurele oplossing."

24. Fietsers

Fietsers moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen op andere weggebruikers.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"Daar waar de verkeersveiligheid dit toelaat zou dat mogelijk moeten zijn. "

Progressieve Partij

"Wat vind je: kan de auto eindelijk een stapje terug? Ons ideaal is dat de gemeente (kernen en buitengebied) nog veel meer een fietsgemeente wordt. Bijna alle afstanden binnen de gemeente zijn te fietsen. Dat betekent dat het aantal fietsstraten uitgebreid moet worden. Dat we 'omdenken' van auto naar fiets. Natuurlijk wekt dat weerstand op bij de mensen die met hun auto getrouwd zijn, maar voorrang voor de fiets is uiteindelijk voor iedereen beter en gezonder."

ChristenUnie

"Het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid heeft als uitgangspunten de bevordering van de verkeersveiligheid én bescherming van het milieu. De kwetsbare verkeersdeelnemers: ouderen, gehandicapten, kinderen, voetgangers en fietsers krijgen bijzondere aandacht. Scheiding van verkeerssoorten is hiervoor onder andere een goed middel."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA is voorstander van veiligheid voor alle weggebruikers. Het voorrang geven aan fietsers leidt tot onduidelijke situaties die naar onze mening niet bijdragen aan de veiligheid. "

VVD

"Als VVD willen wij toepassing en handhaving van de gebruikelijke verkeersregels. Die zijn binnen de gemeentegrenzen niet anders dan daarbuiten."

HMV

"Onveilige situaties voor fietsers dienen opgelost te worden, maar verkeer moet vooral 'voorspelbaar'zijn. Fietsers voorrang geven door middel van fietsstraten is niet noodzakelijk veiliger, blijkt uit onderzoek van het vakblad Verkeerskunde. "

D66

"D66 vindt veilige fietsroutes voor toerisme, recreatie en jeugd belangrijk, nu zijn het meestal wegen waar ook brede trekkers, auto’s en vrachtwagens rijden. Er moet een betere scheiding van auto en fietsverkeer komen, voor de veiligheid van met name jongeren en ouderen. Aansluiting op het toeristische netwerk van de buurgemeentes is hierbij van belang. "

25. Parkeerplaatsen

Er moeten meer parkeerplaatsen in Dinxperlo komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen is voor uitbreiding van parkeerplaatsen in de kern Dinxperlo. Tijdens de weekmarkt en op Duitse feestdagen is het bijna onmogelijk om te parkeren in de kern. Nu wordt er nog geparkeerd op het braakliggende terrein van de voormalige school maar als daar de supermarkt gerealiseerd wordt, ontstaan er nog meer parkeerproblemen en daarmee onveilige situaties."

VVD

"Parkeerplekken in het centrum van Dinxperlo zijn schaars, zeker op vrijdag tijdens de markt. De VVD wil de Duitse bezoeker tegemoet komen en daarom is uitbreiding gewenst. "

HMV

"Er is met name op de vrijdagmiddagen en de Duitse zondagen te weinig parkeergelegenheid in Dinxperlo. "

D66

"Er moet volop ingezet worden op de weekmarkt in Dinxperlo als dé markt van onze gemeente en daarbuiten. Deze markt trekt iedere vrijdag naast Nederlanders, ook veel Duitsers. Om deze bezoekers goed te kunnen ontvangen, dient er meer parkeergelegenheid te komen."

Geen van beide

Progressieve Partij

"Meer parkeerplaatsen, meer auto's, is dat wel slim? Binnen afzienbare tijd worden er besluiten genomen over de plaats van een supermarkt. De Progressieve Partij pleit voor parkeren op eigen terrein (dak, kelder). Op dat moment zal de situatie van parkeren in het centrum opnieuw berekend en bekeken moeten worden. In de tussentijd zijn wij voor eenzijdig parkeren aan de Heelweg (bij de Jumbo)."

ChristenUnie

"Een behoefteonderzoek zou dit moeten uitwijzen. "

Oneens

CDA

"In Dinxperlo is er een probleem met parkeren in het centrum bij de wekelijkse markt en tijdens de grensmarkt. Het CDA is voorstander van een creatieve oplossing hiervoor, zoals gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de rand of bij de voormalige discotheek. Verder willen we dat de gemeente samen met de plaatselijke middenstand een plan maakt om de eenheid en uitstraling van het centrum van Dinxperlo te versterken. "

26. Nieuwbouwwoningen energie

Nieuwbouwwoningen mogen geen gasaansluiting meer krijgen. Er mag alleen sprake zijn van duurzame energie.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA onderschrijft de ambitie om in 2030 te komen tot een energieneutrale regio Achterhoek. Dat is al over 12 jaar. Het is dan ook logisch om bij nieuwbouwwoningen geen nieuwe gasaansluiting aan te leggen en uitsluitend gebruik te maken van duurzame energie. "

Progressieve Partij

"Vind je ook dat we een keer radicaal moeten beginnen met duurzaamheid? De Progressieve Partij wil snel beginnen met het realiseren van een energieneutrale gemeente in 2030. Daarom willen we in 2019 daarvoor een plan klaar hebben. Eén van de punten in dat plan is dat vanaf nu alle nieuwe huizen energieneutraal of energieopwekkend zijn en dat er dus geen gasaansluitingen meer aangelegd worden."

VVD

"De maatschappij moet gaan wennen aan de aardgasloze woning. Als VVD willen wij het duurzame wonen bevorderen en stimuleren waar nodig."

ChristenUnie

"Nieuwbouwwoningen aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouwwoningen zijn verschillende alternatieven beschikbaar. Deze alternatieven zijn duurzamer en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom wil de ChristenUnie voor nieuwbouw geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is."

D66

"Waar nieuw gebouwd gaat worden, dienen geen gasaansluitingen meer geplaatst te worden. Bij sloop en herbouw is levensloopbestendig en duurzaam bouwen het uitgangspunt, met inzet van nieuwe technologieën."

Geen van beide

GemeenteBelangen

"In het kader van het streven naar het energieneutraal worden van de Achterhoek in 2030 zou dit een advies kunnen zijn,"

Oneens

HMV

"Wij volgen hierin de landelijke politiek. Wij ondersteunen de energietransitie. Het geen gasaansluiting meer krijgen is niet in alle gevallen haalbaar, vooral niet in het buitengebied. "

27. Fietspad N318

Langs de gehele N318 moet een vrij liggend fietspad komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"Het is een provinciale weg. Wij vinden het belangrijk. En zullen er op blijven aandringen."

Progressieve Partij

"Heb jij wel eens geprobeerd van Varsseveld naar Bredevoort te fietsen? Als wij willen dat de gemeente Aalten een fietsvriendelijke gemeente is, en dat wil de Progressieve Partij, dan is de fietsroute van Varsseveld-Winterswijk langs de N318 een giller. De Provincie wil er in 2020 naar kijken. De gemeente zal maximaal druk moeten uitoefenen bij de Provincie om hier een vrijliggend fietspad (ook met afslag Lage Veld) te krijgen."

VVD

"Een vlotte veilige fietsroute van Varsseveld naar Bredevoort is een speerpunt in het programma van de VVD. Beëindig de levensgevaarlijke situatie voor de fietsers."

HMV

"Om een veilige situatie te creëren voor fietsers is dit noodzakelijk. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voor de fiets een goede ontsluiting is langs de gehele N318."

D66

"Een vrijliggend fietspad langs de hele N318, ook langs de Ringweg, zal forensisch fietsverkeer vergemakkelijken en dus bevorderen. De elektrische fiets stelt veel mensen in staat om, ook voor langere afstanden, voor de fiets te kiezen. Goede fietspaden zijn daarom van belang."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat Aalten ook op de fiets goed bereikbaar is. Er zijn goede alternatieven voor een fietspad naast de N318 die veel veiliger zijn. De bewegwijzering voor fietsers kan wel verbeterd worden. Wij vinden dat de kosten van een dergelijk fietspad niet opwegen tegen de verbeterde bereikbaarheid. "

28. Hondenbelasting

De hondenbelasting moet blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De gemeente Aalten is een financieel gezonde gemeente en dit willen wij vasthouden. Er dienen geen gelden te worden uitgegeven die feitelijk ontbreken. D66 staat voor openheid en eerlijkheid: ook wat de gemeentelijke financiën betreft. De inwoner moet weten hoe de zaken er echt voor staan: in goede, maar ook in slechte tijden. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"De hondenbelasting vloeit naar de algemene middelen. Het is vreemd dat er een belasting op één soort huisdier zit. Wat het CDA betreft mag deze belasting worden afgeschaft. We vinden het wel belangrijk dat er voldoende middelen voor de gemeente Aalten beschikbaar zijn om het voorzieningenniveau op peil te houden. "

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen is voor afschaffing. Moeilijk te verklaren dat deze belasting nog altijd bestaat. Hondenbelasting is géén bestemmingsbelasting en wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Overwogen zou kunnen worden om de afschaffing gefaseerd uit te voeren."

Progressieve Partij

"Waarom geen katten- en paardenbelasting? De hondenbelasting levert veel misverstanden op. Alsof je je hond maar overal mag laten poepen, "want ik betaal toch hondenbelasting". En de overlast van paarden en katten dan? De hondenbelasting is ook niet ingesteld om de troep op te ruimen, maar als algemeen dekkingsmiddel. €170.000 per jaar. Afschaffen dus. De andere belastingen verhogen en de kosten van straatreiniging zijn gewoon kosten waar iedere inwoner aan meebetaalt"

VVD

"De hondenbelasting is oneerlijk volgens de VVD. Waarom wel voor honden, maar geen belasting voor het houden van katten, paarden of cavia's."

HMV

"Hondenbelasting is achterhaald en het levert uiteindelijk financieel niets op. "

ChristenUnie

"Wat de ChristenUnie betreft, wordt de hondenbelasting afgeschaft. Wel dient er aandacht te blijven voor de bestrijding van overlast door de aanwezigheid van honden."

29. Adviesraad duurzaamheid

Aalten moet een adviesraad instellen die zich bezighoudt met verduurzaming van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

GemeenteBelangen

"Wij zijn voor het instellen van een adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft op het gebied van energie en duurzaamheid. Deze uit specialisten, ondernemers en betrokken inwoners samengestelde adviesraad adviseert over belangrijke aspecten op klimaatdoelstellingen om te komen tot een energieneutrale gemeente."

Progressieve Partij

"Als jij ook gaat voor duurzaamheid is elk initiatief gunstig. Duurzaamheid is dé grote uitdaging in de komende 20 jaar. Alle hens aan dek om onze planeet, onze biodiversiteit, ons klimaat te redden. Iedereen is daarbij nodig. Daarom is de Progressieve Partij erg voor een burgerinitiatief van betrokken burgers en deskundigen die bijvoorbeeld gaat meedenken over de ideale 'energiemix': hoeveel wind, hoeveel zon, enzovoort."

VVD

"De VVD vindt draagvlak en betrokkenheid van de burgers op het gebied van duurzaamheid belangrijk. Een adviesraad is een prima middel om overheid en burger aan te jagen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat er een burgerpanel duurzaamheid wordt ingericht. In dit panel wordt opgehaald wat er in de samenleving leeft over dit thema. Waar hebben burgers behoefte aan en hoe kunnen zij geholpen worden. Dit panel maakt voorstellen en geeft adviezen aan het college van Burgemeester & Wethouders."

D66

"D66 wil dat de gemeente een actief voorbeeldbeleid toont en een voortrekkersrol neemt door alle gebouwen van de gemeente (inclusief scholen) iedere drie jaar te laten doorlichten op duurzaamheid en de belangrijkste verbeterpunten ook daadwerkelijk uit te voeren. D66 wil dat de gemeente voor inwoners gratis infraroodopnames van woningen mogelijk maakt. Door dit actief te promoten ontstaat een goed voorlichtingsinstrument. Ook moet de gemeente zorgen voor opleiding van energieadviseurs."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het verduurzamen is een opgave voor iedereen. Het CDA vindt dat positieve initiatieven uit de samenleving ondersteund moeten worden. We willen geen extra praatgroep voor algemeen beleid. Wel zien we kansen voor een regionaal afgestemd plan om tot een energieneutrale samenleving te komen. "

HMV

"Gemeente Aalten is al aangesloten bij het VerduurSaam Energieloket, dus een aparte adviesraad is overbodig. "

30. Fusie

De gemeente Aalten mag in de toekomst fuseren met andere gemeenten.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA is niet principieel tegen een fusie. Het gaat erom dat de taken van de gemeente zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd en dichtbij de burgers. Op dit moment gaat dat prima met de huidige organisatie. Wanneer er op de lange termijn steeds meer taken bijkomen, zal opnieuw moeten worden bekeken wat dan de best passende organisatievorm is. "

Progressieve Partij

"Ben jij er ook trots op Achterhoeker te zijn? De Achterhoek is een sterk merk en dat moeten we zo naar buiten presenteren. Vergaande samenwerking op het terrein van arbeidsmarkt, duurzaamheid en toerisme is nodig. In de toekomst kan dit leiden tot één gemeente Achterhoek. Dat kan alleen maar plaatsvinden als er tegelijk nieuwe vormen van democratie en zeggenschap komen in de kernen met eigen verantwoordelijkheden en budgetten. Het gaat toch om de Achterhoekse identiteit?"

D66

"D66 sluit een fusie met andere gemeenten in de toekomst niet uit, maar dit is nu niet aan de orde. D66 is voorstander van samenwerking met andere gemeenten, mits afspraken democratisch gelegitimeerd en door de gekozen vertegenwoordigers controleerbaar zijn. D66 wil dat de Achterhoekse gemeenteraden structureel samenwerken op beleidsterreinen. "

Geen van beide

Oneens

GemeenteBelangen

"GemeenteBelangen is tegen herindeling. Inwoners van onze gemeente moeten zich blijven herkennen in de gemeente en haar vertegenwoordigers. Dichtbij en herkenbaar staat voor ons voorop. Lokaal wat lokaal kan en regionaal samenwerken daar waar het voordeel oplevert. "

VVD

"Verdere samenwerking in de regio vindt de VVD wel noodzakelijk. Het samenvoegen van uitvoeringsdiensten (vergunningverlening, belastinginning, etc.) in de regio moet efficiëntie en geldelijk voordeel opleveren."

HMV

"Wij willen de afstand tussen de burgers en het bestuur niet nog verder vergroten. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie is van mening dat regionale samenwerking meer waarde heeft dan samenvoeging. Hierdoor blijft de eigen identiteit van de gemeente behouden. De gemeenteraad is immers de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. De ChristenUnie wil per onderwerp kijken wat de meest efficiënte mogelijkheden van samenwerking zijn. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Referenda Extra belangrijk

De inwoners van Aalten moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat de gemeente de meningen van de mensen die belang hebben bij een onderwerp actief moet ophalen en goed beluisteren. Een referendum schept alleen maar valse verwachtingen."

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden het belangrijk dat de inwoners worden betrokken bij hun gemeente en zijn daarom voorstander van burgerparticipatie. Een raadgevend referendum behoort tot de mogelijkheden."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jij wilt toch ook meepraten? Hoe dan? Niet elk onderwerp is geschikt voor een referendum. De Progressieve Partij wil het in elk geval mogelijk maken dat er in de gemeente een referendum gehouden kan worden als burgers dat willen. Daarvoor moet een verordening opgesteld worden. Daarnaast wil de Progressieve Partij veel meer invloed van de burger door vragenlijsten, enquêtes enzovoort. En we communiceren elke week met onze burgers. Niet alleen in verkiezingstijd."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil dat iedereen de mogelijkheid heeft zelf richting te geven aan belangrijke besluiten. Evenzo geldt voor burgerinitiatieven. Hierdoor wordt het draagvlak groter."

 • HMV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "HMV streeft naar openheid, maar een referendum zoals we in de landelijke politiek zien is niet zaligmakend. Wanneer er belangrijke issues besproken moeten worden in de raad, zijn mensen van harte welkom om dit aan de fractie van HMV door te geven. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Raadgevende referenda zijn volgens de ChristenUnie geen oplossing voor complexe politieke vraagstukken. Het feit dat de uitslag niet bindend is, kan verwarring en ontevredenheid opleveren. Wel is de ChristenUnie voor het (tijdig) actief betrekken van burgers, bijvoorbeeld door het houden van enquêtes of het gebruik maken van inwonerpanels en/of burgerinitiatieven. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Burgerparticipatie moet meer aandacht krijgen om de kloof tussen inwoner en raad te verkleinen, bijvoorbeeld door te gaan werken met een jongeren- en een ouderenraad. Ook de mogelijkheden voor inzet van de digitale democratie dienen te worden onderzocht."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Bedrijventereinen Extra belangrijk

Er mogen nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende bedrijventerreinen zijn in de gemeente Aalten. Dit kan door regionaal afspraken te maken. Het CDA vindt dat behoefte en kansen leidend zijn en niet de regels van de provincie over de precieze afmeting van het terrein. Voor bestaande bedrijventerreinen is het belangrijk dat ze bij de tijd blijven. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokale bedrijven moeten mogelijkheden hebben om uit te breiden en zouden niet gehinderd mogen worden door provinciale afspraken. Er moet flexibel omgegaan worden met nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in onze gemeente."

 • Progressieve Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Werk je bij een lokaal bedrijf? Mooi! Dan is er nog genoeg industrieterrein. De gemeente Aalten heeft 130 hectare, waarvan 10% direct uitgeefbaar. De vraag naar bedrijventerrein kan in de gemeente opgevangen worden op de bestaande terreinen in Aalten en Dinxperlo. Hierbij vooral inzetten op de (uitbreidings)behoefte van lokale bedrijven. De arbeidsmarkt en vraag van nieuwe bedrijven is regionaal, dus daar afstemmen. Dus logistiek bij 's Heerenberg en zware industrie op Laarberg (Groenlo)."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is van mening dat nieuwe bedrijventerreinen moeten worden aangelegd. Als wij de ontbrekende groep tussen de 20-40 jaar willen vasthouden of krijgen, dan moeten wij banen bieden."

 • HMV: Eens
  Toelichting van de partij

  "HMV wil graag nieuwe werkplekken creëren in de gemeente Aalten. Groei in plaats van krimp. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Nu de economie weer sterk is aangetrokken en de verkoop van bouwkavels voor industriële ontwikkelingen weer loopt, zal ook de gemeente Aalten uitgeefbare gronden moeten hebben. Deze moeten volgens de ChristenUnie zoveel mogelijk liggen binnen de huidige industrieterreinen (eerst revitalisering). Is er voor de toekomst onvoldoende ruimte om aan de vraag te voldoen, dan zal gezocht moeten worden aan de randen van het huidige industrieterreinen."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 wil over bedrijvenparken regionaal afspraken maken. Waar industrieterreinen nog niet gerevitaliseerd zijn, dient dit alsnog te gebeuren. Voor de werkgelegenheid in Aalten is een nieuw bedrijf in bijvoorbeeld Varsseveld of Lichtenvoorde van even grote waarde als een nieuw bedrijf op ‘t Broek of op de Rietstap in de gemeente Aalten. Bestemmingen in het buitengebied mogen niet belemmerend zijn voor kleinschalige bedrijvigheid. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Openingstijden winkels Extra belangrijk

Ondernemers moeten zelf de openingstijden van hun winkel of bedrijf kunnen bepalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA ervaart dat de huidige mogelijkheden voor de bedrijven voldoende zijn om op de marktomstandigheden in te spelen. De afgelopen raadsperiode zijn de regels al aangepast aan de behoefte. Om tot aantrekkelijke winkelcentra te komen is het belangrijk dat ondernemers gezamenlijk optrekken in de openingstijden. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze visie is: geef de ondernemer de ruimte. Ondernemers weten zelf het beste wanneer er vraag is en ze hun producten het beste kunnen verkopen en moeten daarbij niet gehinderd worden."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is toch niet van deze tijd dat de overheid bepaalt wanneer jij naar de winkel kan gaan? Digitaal ben je toch ook 24/7 bereikbaar? De vraag van de consument is per branche en kern verschillend. Ondernemers moeten daarop in kunnen spelen. Zij zijn mans genoeg zelf het antwoord op vragen uit de markt te formuleren. In de kern Aalten werkt dat prima met de koopzondagen. Natuurlijk waken voor uitbuiting of dwingen van personeel."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is tegen betutteling. De ondernemer zal zijn openingstijden aanpassen aan datgene dat de meerderheid van de klanten wil. Dat is democratie en ondernemerschap."

 • HMV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedere ondernemer mag zelf beslissen welke openingstijd het best bij zijn/haar onderneming of persoonlijke overtuigingen hoort. De gemeente dient hier flexibel in te zijn. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt eenheid in openingstijden belangrijk, omdat dit een positieve uitstraling geeft voor de detailhandel. Tevens geeft dit duidelijkheid richting burgers. Wat betreft de zondag ziet de ChristenUnie graag dat deze dag wordt gezien als een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt volgens de ChristenUnie de samenleving ten goede. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De aloude koopavond is niet meer van deze tijd. De openingstijden van winkels op zondag en ‘s avonds moet worden overgelaten aan de ondernemers zelf. Het aantal regels en onnodig toezicht moet verminderd worden. D66 wil inzetten op frequente evenementen om centra in Aalten, Dinxperlo en Bredevoort vitaal te houden. De winkels kunnen er dan voor kiezen om te openen tijdens het evenement. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. OZB Extra belangrijk

De belasting op huizen en bedrijfspanden (OZB) moet omlaag. De gemeente moet dan wel bezuinigen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Aalten is al één van de goedkoopste gemeenten van Nederland. Om het voorzieningenniveau en de dienstverlening op peil te houden is het belangrijk dat er ook voldoende middelen beschikbaar zijn. Het CDA is daarom geen voorstander van het verlagen van de OZB ten koste van de inzet van de gemeente Aalten. "

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De lokale lasten moeten laag blijven. Verdere bezuiniging zou kunnen leiden tot verdere versobering van de voorzieningen."

 • Progressieve Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OZB-opbrengst in Aalten is 25% lager dan het gemiddelde in Nederland. De belastingtarieven voor huizen, en vooral andere gebouwen, zijn ook lager dan in vergelijkbare gemeenten. Om de noodzakelijke voorzieningen te kunnen betalen willen wij de OZB minimaal naar hetzelfde niveau van vergelijkbare gemeenten, of minimaal op het gemiddelde van Nederland, tillen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De OZB is al jaren de melkkoe van de gemeente. Dit moet stoppen. De VVD vindt dat een begroting ook sluitend kan worden gemaakt door bezuinigingen."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeente Aalten heeft het op vier na laagste tarief in Nederland als het gaat om OZB. Wij houden van lage belastingen, maar de kosten moeten wel gedekt worden. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeentelijke belastingen in de gemeente Aalten zijn momenteel relatief laag. Daar is de ChristenUnie tevreden mee. Door de belastingen wordt een bepaald voorzieningenniveau gerealiseerd. De ChristenUnie wil dit voorzieningenniveau minimaal handhaven."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Aalten is een financieel gezonde gemeente en dit willen wij vasthouden. Er dienen geen gelden te worden uitgegeven die feitelijk ontbreken. D66 staat voor openheid en eerlijkheid: ook wat de gemeentelijke financiën betreft. De inwoner moet weten hoe de zaken er echt voor staan: in goede, maar ook in slechte tijden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Toeristenbelasting Extra belangrijk

Aalten moet de toeristenbelasting handhaven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De toeristenbelasting wordt gebruikt om de gemeente Aalten nog aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners als recreanten. De keuze van de toerist om naar Aalten te komen wordt volgens het CDA niet gemaakt op basis van de toeristenbelasting. Het CDA vindt daarom dat deze belasting kan blijven bestaan. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit komt ten goede aan de doorontwikkeling van het toerisme in onze gemeente. Denk aan bewegwijzering, VVV etc. "

 • Progressieve Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk moeten toeristen meebetalen aan alles wat we voor hen regelen. De huidige toeristenbelasting levert €75.000 per jaar op maar is omslachtig en administratief belastend. Wordt bovendien alleen geheven op overnachtingen. Niet op bijvoorbeeld dagjesmensen. Wij zijn voor nieuwe vormen van heffingen en bijdragen aan de toeristische structuur door bedrijven die profiteren van de toeristen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maak Aalten aantrekkelijk door niet alleen de mooiste gemeente te zijn, maar ook de goedkoopste. Dat is het standpunt van de VVD."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aalten moet er alles aan doen om het toerisme te bevorderen. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De toeristenbelasting komt ten goede aan de toeristische sector. Recreatie en toerisme is immers een belangrijke sector in de Achterhoek. De ChristenUnie wil graag dat deze sector wordt gestimuleerd. Het handhaven van de toeristenbelasting is daarom gewenst."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door de Achterhoek te ontwikkelen tot een toeristische topbestemming kunnen we arbeidsplaatsen creëren en nieuwe inwoners trekken. Daarmee gaan we de te verwachten krimp tegen. Kleinschalig belevings- en ecotoerisme zijn daarbij speerpunt. De gemeente Aalten moet zich - met gemeentemarketing - nadrukkelijk presenteren als onderdeel van het Nationaal Landschap en de ligging aan de grens benadrukken. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Entree gemeente Extra belangrijk

De entree naar het centrum van Aalten en Dinxperlo moet worden opgeknapt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA heeft zich ingezet voor het aanpakken van het centrum van Aalten en Dinxperlo. Nu gaan we voor de volgende stap: het aanpakken van de Dijkstraat, Hogestraat en de Kattenberg in Aalten. Ook het stationsgebouw hoort hierbij. In Dinxperlo willen we toegangswegen zonder flessenhalzen, evenals de verbetering van de weg langs de Snijders Veerbeek en investeren in de uitstraling en kwaliteit van andere toegangswegen. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een goede entree van een dorp is het visitekaartje voor het centrum."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De kernen moeten wel een beetje gezellig zijn, vind je ook niet? De Progressieve Partij wil duidelijker afscheidingen/toegangspoorten naar de winkelgebieden in de kernen: fietsstallingen, bankjes, kunstwerken. Zodat de beleving in het winkelgedeelte zo aangenaam mogelijk is, met weinig mogelijk auto's. Daarbij is optimale toegankelijkheid voor rolstoelers belangrijk."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De entree van een gemeente is het visitekaartje naar de bezoeker toe. De VVD vindt dat het huidige plaatje niet aantrekkelijk genoeg is. De bezoeker moet worden verleidt naar het centrum met de winkels en horeca."

 • HMV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Naast Aalten en Dinxperlo willen wij ook de entree van Bredevoort aantrekkelijker maken. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De kernen van de gemeente Aalten hebben momenteel een zodanige uitstraling dat deze volgens de ChristenUnie geen extra investering behoeven."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dorpsverfraaiing met mooie en groene entree van kernen op invalswegen geeft een vriendelijke ontvangst voor onze gasten. Iedere kern vraagt hierbij om een eigen aanpak. D66 wil dat het station in Aalten een echt visitekaartje is van onze gemeente voor recreanten en toeristen, maar tevens optimaal faciliteert in de basisbehoeften voor dagelijkse treingebruikers."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Jongerenketen Extra belangrijk

De gemeente moet samen met de jeugd zorgen voor veilige en goede jongerenketen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jongerenketen zijn een belangrijke ontmoetingsplek. Het CDA vindt dat de gemeente jongeren hierbij moet ondersteunen zodat ze samen komen in keten die brandveilig zijn en dat ze weten wat de gevolgen van alcohol en drugsgebruik zijn. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat ontmoetingsplekken en keten veilig zijn. De gemeente moet in samenwerking met jongeren zorgen voor deze veiligheid. Jongerenontmoetingsplekken in onze gemeente zijn afgenomen. GemeenteBelangen is voor onderzoek naar uitbreiding van eigen ontmoetingsplekken voor jongeren, waarbij jongeren een eigen plek bepalen waar een duurzame plek ontwikkeld en voor ze gebouwd wordt. "

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jij wilt toch ook vertrouwen geven aan de jeugd? Wij willen voorzieningen voor hangjongeren, te realiseren samen met jongeren en de buurt. Wij gaan daarbij uit van het aanleren van eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast willen wij samen met jongeren een pakket aansprekende, niet betuttelende maatregelen, voor het matigen van alcohol- en middelengebruik."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De keten zijn een onderdeel van het leven van de jeugd op het platteland geworden. De VVD staat voor veiligheid. Daarom samenwerken met de jeugd om dit te bereiken."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Jongerenketen staan op privégronden en de veiligheid van deze jongeren is de verantwoording van de keethouders en jongeren zelf. Bij horeca en openbare jongerencentra (Loods, Atlantic) wordt er wel door de gemeente toezicht gehouden. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat jongeren altijd veilig samen moeten kunnen komen, of dat nu in een jongerenketen is of niet. De gemeente kan hierin een adviserende rol spelen, bijvoorbeeld door jongerenwerkers in gesprek te laten gaan met de betreffende jongeren en hun ouders. "

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moeten meer vrijetijdsmogelijkheden komen voor de jeugd van alle leeftijden. Als jongeren en/of jongvolwassenen een activiteit organiseren, moet dit door de gemeente ondersteund worden. Deze activiteit moet dan wel voor hen en hun omgeving een positieve betekenis hebben. D66 vindt dat op plaatsen waar op kinderen gerichte activiteiten georganiseerd worden een terughoudend drankbeleid moet zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Leegstandsbelasting Extra belangrijk

Eigenaren van leegstaande panden moeten leegstandsbelasting betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om verpaupering te voorkomen wil het CDA de leegstand van commerciële panden onaantrekkelijk maken voor de eigenaren. We onderzoeken de mogelijkheden voor een leegstandsbelasting, bijvoorbeeld als een pand lange tijd niet in gebruik is. Deze opbrengsten storten we in een fonds voor ruimtelijke kwaliteit. Met dat fonds willen we initiatieven ondersteunen in zowel de kernen als het buitengebied op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leegstand van winkelpanden is een aantasting van de woonomgeving en de leefbaarheid. Een aantal panden zijn eigendom van projectontwikkelaars die door de hoge huur die ze vragen vaak jarenlang leegstaan. Leegstandsbelasting kan helpen om deze situatie te veranderen."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoe moeilijk is het om een leeg pand tijdelijk in te vullen? Wij willen een leegstandsverordening. Eigenaren krijgen dan een tijdje de gelegenheid (met ondersteuning vanuit een dorpsmanager) om een nieuwe invulling te vinden. Dit kan ook door bijvoorbeeld verenigingen, ateliers of kunstenaars. Uiteindelijk moet er betaald worden bij langdurige leegstand. Wij willen ook één bouwval per jaar laten opruimen of herbouwen in de centra."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil een aantrekkelijk leef- en woonklimaat. Daarom moet verpaupering als gevolg van langdurende leegstand worden tegengegaan door de leegstandsheffing. Kortdurende leegstand blijft natuurlijk onbelast."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel stimuleren om het pand te verhuren of te verkopen aan derden, soms lijkt het of er meer wordt verdiend aan leegstand dan aan verkoop of verhuur. Dit zou een taak van de bedrijfscontactfunctionaris kunnen zijn. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de leefbaarheid op peil te houden wil de ChristenUnie eventuele leegstand graag tegengaan. Een middel hiervoor is om panden die langdurig leegstaan (bijvoorbeeld twee jaar of langer) te gaan belasten, om zo de eigenaar te stimuleren leegstand te verhelpen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor SteenGoed Benutten van bestaande panden door deze een herbestemming te geven, te slopen of te transformeren. Leegstandsbelasting kan een extra stimulans zijn voor eigenaren. De belasting moet alleen gebruikt worden om uitwassen tegen te gaan en moet niet de keuzevrijheid van eigenaren beperken. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Verenigingen Extra belangrijk

Er moet een ambtenaar komen die verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn ondersteunt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil een duidelijk aanspreekpunt voor verenigingen: een centraal loket waar alle verenigingen terechtkunnen met hun vragen en die verenigingen voortvarend en met begrip helpt om hun weg te vinden. Op vragen moet snel een antwoord komen. Het hoeft geen extra ambtenaar te zijn, maar kan ook worden ingevuld door een andere manier van organiseren binnen de huidige organisatie. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor het aanstellen van een gemeentelijke contactfunctionaris die ondersteuning biedt door mee te denken bij de verschillende financiële, bestuurlijke of organisatorische vragen. Ook kan de contactfunctionaris de regeldruk bij verenigingen verminderen door een spil te zijn bij het aanvragen van subsidies en verschillende evenementen."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nou ja, een ambtenaar. De Progressieve Partij wil een "verenigingsloket": inhoudelijke ondersteuning bij kwesties als vrijwilligersbeleid, kadervorming, maar vooral samenwerking, cross-over-activiteiten en omvorming van ons verenigingsleven naar brede organisaties op het gebied van participatie. Ook het bedrijfsleven (De Uitdaging) krijgt daarin een rol. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze vorm van ondersteuning is al aanwezig bij de sportkoepels. De VVD vindt dat de gemeente zich moet beperken tot kerntaken."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Die functie is in Aalten al voorradig. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Binnen de gemeente Aalten is momenteel een medewerker die deze werkzaamheden in zijn takenpakket heeft. Een dergelijke functionaris bestaat dus al. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat het belang van de vrijwilliger nimmer onderschat mag worden en we zullen daar consequent de aandacht op vestigen. D66 is voor een verenigingsfunctionaris bij de gemeente. Deze is het aanspreekpunt voor verenigingen en bedient de verenigingen op het gebied van onderlinge samenwerking. De functionaris ondersteunt en helpt zodoende bij het behouden van diversiteit en het voortbestaan van verenigingen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Jeugdhulp Extra belangrijk

De gemeente moet, als het kan, ook jeugdhulp verlenen aan jongeren ouder dan 18 jaar.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige jeugdhulp stopt bij 18 jaar. De praktijk wijst uit dat het voor veel jongeren nog lastig is om dan ineens op eigen benen te staan. Het CDA pleit daarom voor de mogelijkheid om dit door te zetten tot 23 jaar, waarbij een zorgvuldige overdracht is tussen jeugdhulp en WMO. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Behoefte aan goede ondersteuning stopt niet ineens bij het bereiken van de 18- jarige leeftijd. GemeenteBelangen is voorstander van een soepele overgang en voortzetting van de ondersteuning vanuit de WMO om een goede zelfstandigheid te bereiken. "

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat staat voorop: wetten en regels of de jongere? In het sociaal domein gaat het vooral om 'de bedoeling'. Als het nodig is om jeugdhulp even voort te zetten totdat andere ondersteuning is gevonden, moet dat kunnen. Als jongeren even iets langer op school moeten blijven voor een betere aansluiting dan kan dat. Voor ons staan de vragen van de jongere centraal, niet de regels of het geld."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Problemen houden niet opeens op als 18 bent. De VVD is van mening dat reeds ingezette hulp gecontinueerd moet worden totdat dit overgedragen kan worden of de jongeren op eigen benen kunnen staan. Iedere vorm van hulp moet zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. "

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat wij de landelijke besluiten en adviezen hierin moeten volgen. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het bieden van hulp mag volgens de ChristenUnie niet alleen gebonden zijn aan een leeftijd. De ChristenUnie is daarom voorstander van verhoging van de leeftijdsgrens van 18 jaar. De landelijke politiek moet hierover afspraken maken, die gemeenten vervolgens moeten uitvoeren. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat bij de jeugdzorg, waar mogelijk, gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht van gezinnen. Het gezin is de belangrijkste sociale eenheid waar kinderen zich veilig moeten weten. D66 vindt goede begeleiding en nazorg, die kinderen en ouders in staat stellen het normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken, van belang. Het is zaak dat er te allen tijde in het belang van het kind wordt gehandeld, maatwerk bij hulpverlening boven 18 jaar past hierbij."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Plastic afvalophaal Extra belangrijk

Het plastic afval moet vaker worden opgehaald.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het omgekeerd afval inzamelen is succesvol doordat afval voor de één weer een bron van grondstoffen is voor een ander. Het ophalen van de containers moet worden afgestemd op de aanlevering van afval door de inwoners. De aanlevering van plastic is zo groot dat de oranje container vaker moet worden opgehaald dan nu het geval is. "

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment zijn er voldoende mogelijkheden. Vaker ophalen betekent hogere kosten en een extra belasting voor het milieu. Aanschaf van een extra container blijft altijd mogelijk. "

 • Progressieve Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Pleur maar in de bak, 't wordt toch wel opgehaald. Gratis (maar niet heus). Wij willen het huidige afvalbeleid hervormen. We willen in 2030 naar een afvalloze gemeente. Dat betekent dat we streven naar 0 kg restafval. Tegelijkertijd willen we veel meer inzetten op samen met producenten en winkeliers het voorkomen van afval. Het maar volgooien van de plastic container "omdat het toch niks kost" moet omgebogen worden naar meer bewustzijn."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD heeft afvalverwerking als speerpunt in haar lokale programma. De plastic container is snel vol en gaat stinken als deze niet frequent geleegd wordt."

 • HMV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoewel HMV van mening is dat wij vooral moeten stimuleren om minder plastic te gebruiken, vinden wij dat er afval opgehaald moet worden naar behoefte. Vooral in de zomer is het noodzakelijk om vaker plastic op te halen in verband met stankoverlast en ongedierte. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is van mening dat het huishoudelijk afval in de toekomst door producenten moet worden verminderd. Verder is de ChristenUnie van mening dat het plastic afval in voldoende mate moet worden opgehaald."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondergrondse containers voor huishoudelijk plastic moeten frequenter geleegd worden. Ook bij particuliere zit de container vaak vol, hoewel dit meestal voorkomen kan worden door de verpakking plat te maken dan wel afval in de container goed in te drukken. Niet iedereen vindt dit echter prettig om te doen. D66 is daarom voorstander van het bieden van de mogelijkheid om - tegen betaling - de particuliere plastic container vaker te legen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Scholen Extra belangrijk

Scholen met weinig leerlingen mogen worden samengevoegd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA streeft naar het openhouden van scholen in de buurtschappen, waarbij de kwaliteit van onderwijs bepalend is. De samenwerking met de ouders van de leerlingen is daarbij noodzakelijk. Uiteindelijk gaan schoolbesturen over het samenvoegen van de scholen, en niet de gemeente. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen kwalitatief goed onderwijs in kernen en buurtschappen, dat is elke keer de afweging die maatgevend is bij een teruglopend aantal leerlingen. Mocht die kwaliteit in gedrang komen, mogen scholen samengevoegd worden."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vind je dit eigenlijk ook niet vanzelfsprekend? Natuurlijk is de kwaliteit leidend, maar ook de mogelijkheden voor onderwijskundige vernieuwingen; als die beide gebaat zijn bij grotere scholen dan propageren wij een fusie (als wij er als gemeente er al over gaan)."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de VVD staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Als scholen de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren door samenvoeging, dan zal de VVD dit toejuichen. "

 • HMV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij gaan er vanuit dat ook op kleine scholen kwaliteit wordt geleverd, dus dan is fuseren niet nodig. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie pleit voor basisonderwijs dicht bij huis. Daarom dient in de kleinere kernen kwalitatief goed basisonderwijs te blijven. Wij zien de leefkwaliteit van deze kernen onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van basisscholen zoals momenteel het geval is. Als overschrijding van opheffingsnormen dreigt, dan is het zaak met het bestuur, de ouders en de gemeente samen te spreken en te zoeken naar oplossingen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ook scholen hebben te maken met krimp; dit dwingt tot anders inrichten van het onderwijs. D66 is er van overtuigd dat het ook dan mogelijk is om excellent onderwijs te realiseren en onze jeugd alle kansen te geven. Kleine scholen moeten waar mogelijk nauw samenwerken met kwaliteit van onderwijs als het primaire uitgangspunt. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Bed-bad-brood Extra belangrijk

Aalten moet afgewezen asielzoekers of illegale migranten opvang (bed-bad-brood) aanbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De opvang van afgewezen asielzoekers is door de landelijke overheid geregeld. Dit vindt buiten de gemeente Aalten plaats. "

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Landelijke wet- en regelgeving moet worden toegepast."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ken jij verhalen van kinderen die hier geboren zijn en toch terug moeten naar een land waarvan ze de taal niet spreken? Wij willen ons steentje bijdragen in de opvang van ongedocumenteerden. Dat hebben we gedaan, dat doen we nu en dat zullen we blijven doen. Wij willen een kinderpardon voor gewortelde kinderen. Luister naar hun verhalen. Dat is genoeg voor actie."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD staat voor handhaven van de door de onafhankelijke rechter uitgesproken beslissingen. Een gemeente heeft dit te respecteren."

 • HMV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard zetten wij ze niet op straat. Wel willen wij stimuleren dat ze snel terug gaan naar land van herkomst, en anders naar een opvangcentra. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente moet daarom zorgen voor ten minste een bed, een bad en brood (en begeleiding indien nodig) voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zolang ze (nog) in Nederland zijn. "

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Particuliere initiatieven van verenigingen, kerken, buren of ander maatschappelijke organisaties om een bed-, bad- en broodvoorzieningen voor vluchtelingen en daklozen aan te bieden, moet de gemeente ondersteunen. D66 gaat uit van zelfredzaamheid, daarom is direct aanbieden van hulp vanuit de gemeente minder wenselijk. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Kunst en cultuur Extra belangrijk

Kunstenaars moeten een (tijdelijk) atelier kunnen inrichten in leegstaande winkelpanden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voorstander van een levendig en aantrekkelijk winkelgebied. De inrichting van leegstaande panden kan hieraan bijdragen. Regels moeten hierin geen blokkade zijn. Het is wat het CDA betreft niet alleen voorbehouden aan kunstenaars. Het gaat erom dat verpaupering wordt voorkomen. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leegstaande winkelpanden kunnen een nieuwe bestemming krijgen of tijdelijk een andere bestemming. Bijvoorbeeld als pop-upstores, gezamenlijke werkplek voor ZZP'ers, starters op de arbeidsmarkt of kleine bedrijfjes."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het dorp kan zoveel mooier met kunst! De Progressieve Partij heeft in 2015 een uitgebreid voorstel ingediend om leegstand in winkelkernen tegen te gaan. Eén van de voorstellen was het vullen van lege bedrijfspanden en etalages met ateliers en kunstexposities. Je ziet dat nu mondjesmaat gebeuren. Dat kan (samen met een leegstandsbeleid) uitgebreid worden."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leegstaande winkels geven een troosteloze aanblik. De tijdelijke vestiging van kunstenaars in deze panden geeft levendigheid, naast een toeristische trekpleister."

 • HMV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Tijdens de leegstand willen wij dit stimuleren onder de strikte voorwaarde dat ze het pand leeg maken zodra er een koper/huurder voor is. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de leefbaarheid op peil te houden wil de ChristenUnie eventuele leegstand graag tegengaan. De ChristenUnie is daarom van mening dat wanneer een kunstenaar in een leegstaand winkelpand zijn of haar werkzaamheden verricht, dit de leefbaarheid en uitstraling van een kern positief kan beïnvloeden. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil leegstaande panden een herbestemming geven en inzetten als bedrijfsruimte voor starters, bestaande ondernemers, kunstenaars, ZZP'ers en andere belangstellenden. Belemmeringen die dit tegenwerken (regelgeving, kosten etc.) nemen we weg. Particuliere initiatieven die dit ondernemerschap stimuleren, ondersteunen we,"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Landbouw Extra belangrijk

De gemeente Aalten moet zich inzetten voor een vermindering van het aantal boerenbedrijven waar intensief vee wordt gehouden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor goede omstandigheden voor de dieren, waarbij de maatregelen in verhouding moeten zijn met het aantal dieren. We willen evenwicht tussen een goede boterham voor de boer, goede leefomstandigheden voor de dieren en een gezonde omgeving voor de omwonenden. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen vindt dat er gestreefd moet worden naar een evenwicht waarbij een duurzame concurrerende agrarische sector, natuur, recreatie en andere passende economische bedrijvigheid in harmonie tot hun recht komen."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De grenzen van de groei in de landbouw zijn bereikt. Durf jij terug? De Progressieve Partij heeft hart voor boeren, maar is er van overtuigd dat het huidige systeem van schaalvergroting vastloopt. Wij willen maatregelen die de natuurinclusieve landbouw dichterbij brengen. Dat betekent dat we nu streng willen optreden tegen mestfraude, illegaal grondgebruik en een beleid gericht op inkrimping van de veestapel. Beter voor natuur, milieu en boeren. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is al sprake van natuurlijke afname van intensieve veehouderijen. De VVD is van mening dat de gemeente wel de taak heeft een goede leefomgeving te waarborgen."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ontwikkelingen worden beoordeeld op kwaliteit. Dit kan dus zijn op gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, natuur en landschap. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal bedrijven is niet bepalend, maar de omvang van deze bedrijven is bepalend. Het gaat namelijk om de milieulast en de maatschappelijke acceptatie van dergelijke bedrijven."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat niet om intensief maar om kwaliteit. In onze gemeente is de landbouw een belangrijke pijler onder de lokale economie. D66 wil op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor de boer, waarbij er aandacht is voor dierenwelzijn, biodiversiteit en het landschap, maar ook een goede boterham verdiend kan worden en het sluiten van kringlopen centraal staat. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Wethouders Extra belangrijk

Het college van burgemeester en wethouders mag uit niet meer dan drie wethouders bestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat er een sterk bestuur is. Er komt veel op de gemeente Aalten af. We gaan voor kwaliteit en capaciteit. De hoeveelheid werk is leidend voor de hoeveelheid wethouders. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige taken kunnen goed verdeeld worden tussen drie wethouders en een burgemeester."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niks tegen de huidige wethouders persoonlijk. Maar het is toch soms knap lastig als ze niet uit deze gemeente komen. De Progressieve Partij wil een college van maximaal drie wethouders, waarvan er minimaal twee uit de gemeente Aalten afkomstig zijn."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat de VVD niet om het aantal personen, maar om de grootte van de formatie. Deeltijd wethouders moeten mogelijk blijven."

 • HMV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de grootte van de gemeente Aalten zijn drie wethouders voldoende. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is van mening dat het aantal wethouders te maken heeft met het ambitieniveau dat het gemeentebestuur zich ten doel stelt. Hierbij denkt de ChristenUnie aan een formatie van circa 3 fte voor wethouders."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 staat voor een transparante en toegankelijke politiek en voor een bestuur dat zoekt naar draagvlak, verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt. Met 3,5 wethouder zit de gemeente Aalten reeds ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,4 wethouders in gemeenten zo groot als Aalten. Minder wethouders komt de toegankelijkheid niet ten goede."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Starterslening Extra belangrijk

De gemeente moet een starterslening aanbieden voor starters op de woningmarkt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA zet zich in om de starterslening weer opnieuw in te voeren. Hiermee kunnen jongeren beter gebruik maken van de bestaande woningvoorraad in de gemeente Aalten. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat de huidige starterslening moet worden voortgezet."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle beetjes helpen. Sympathiek, zo lijkt het maar helpt het op dit moment? Met de huidige lage rente is de betaalbaarheid van een lening niet het probleem. Een starterslening alleen helpt onvoldoende om voldoende geschikte woningen beschikbaar te hebben. De Progressieve Partij ziet meer in het zoeken naar creatieve (tijdelijke) oplossingen voor de woonvraag van jongeren. Daarbij vooral ook denkend aan betaalbare huurwoningen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil het eigen woningbezit stimuleren en wij zijn daarom voor de startersleningen. De starters op de woningmarkt zijn de meest attractieve groep. "

 • HMV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het moet voor jongeren en andere starters interessanter worden om in Aalten te blijven of te komen wonen. Een starterslening is daarvoor een goede start. Graag willen wij ook een verruiming van de hypotheekgarantie. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat ook starters de mogelijkheid moeten hebben om een woning te kunnen kopen. Daarom dient naar de starterslening gekeken te worden of die effectief ingevoerd zou kunnen worden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren die hier blijven of terug willen keren naar onze gemeente moeten mogelijkheden hebben om te starten. Een starterslening is hier een goed instrument dat al in 200 gemeenten wordt aangeboden. D66 is voor een goede woonmix van zowel jongeren als ouderen. Het moet bijvoorbeeld eenvoudiger worden om - tijdelijke - splitsing van adressen toe te staan zodat jongeren en starters meer kans hebben op een woning. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Conciërge Extra belangrijk

Elke basisschool moet een eigen conciërge krijgen, die door de gemeente wordt betaald.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het een goede zaak dat leerkrachten ondersteund worden, maar vindt dit een aangelegenheid van de scholen zelf. "

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is aan de scholen zelf. Hiervoor zijn de besturen zelf verantwoordelijk."

 • Progressieve Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Scholen moeten niet meteen naar de overheid kijken. De schoolbesturen krijgen een lumpsumbedrag voor hun onderwijs en gebouwen. Het is de keuze van de besturen waar dit bedrag aan besteed wordt. Wij juichen toe als besturen hun geld ook besteden aan conciërges en klasse-assistenten. Geen gemeentelijke taak."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft geen taak in het ter beschikking stellen van ondersteunend personeel binnen het onderwijs. De VVD streeft naar een kleine overheid."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen graag mensen vanuit de participatiewet hiervoor inzetten. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijsgebouwen. Scholen ontvangen van de Rijksoverheid middelen voor personele bezetting, waaronder docenten en conciërges. In het kader van participatiebanen kan de gemeente hierin mogelijk stimulerend optreden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van brede scholen. Jeugdzorg, kinderopvang, (voormalige) peuterspeelzalen en scholen werken samen in buurtscholen of in integrale kindcentra. De gemeente moet zorgen voor duurzame schoolgebouwen die geschikt zijn als brede school of integraal kindcentra. Bij een goed gebouw hoort goede ondersteuning. Daarom moet op iedere basisschool een conciërge komen die de ogen en oren van de school vormt en die tevens kleine klusjes in en om het gebouw uitvoert."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. woningbehoefte Extra belangrijk

Voordat er nieuwe woningen worden gebouwd moet de gemeente eerst onderzoeken of leegstaande woningen kunnen worden verbouwd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Volgens de woningmarktmonitor 2017 voor de gemeente Aalten is er geen problematische leegstand. Het CDA vindt dat het huidige woningbouwprogramma snel en daadkrachtig gerealiseerd moet worden. Voor de langere termijn is het belangrijk dat er geen leegstand ontstaat en dat er creatief met bestaande panden wordt omgegaan. Daarom is het CDA voorstander van bijvoorbeeld het splitsen van grote boerderijen in meerdere woongelegenheden. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hergebruik of levensloopbestendig maken heeft onze voorkeur. Wij moeten niet voor leegstand bouwen. "

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het lijk zo logisch, waarom gebeurt het dan niet? De Progressieve Partij wil graag meer experimenten met vernieuwbouw van bestaande panden. De discussie over woningbouw in de gemeente moet veel minder gaan over aantallen en meer over de juiste woningen voor de toekomst. Ombouw en verbouw van bijvoorbeeld winkels of maatschappelijk vastgoed naar woningen. Gemeente kan onrendabele top subsidiëren. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bouwen voor leegstand is zinloos. De VVD wil het bouwen voor de juiste doelgroepen stimuleren."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dit marktwerking, dit moet je aan de ondernemers overlaten en er als gemeente niet tussen gaan zitten. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het woonbeleid van de gemeente Aalten moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. In de gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. De gemeente Aalten moet daarom vierjaarlijks een onderzoek doen naar de woningbehoefte, zodat de juiste woning op de juiste plek komt te staan."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt duurzaam wonen belangrijk en wil een integraal woonplan met maximale flexibiliteit. Geen leegstand in tijden van krimp maar naar behoefte bouwen. De bestaande woningvoorraad en leegstaand vastgoed moeten zo flexibel mogelijk worden ingezet, de (regionale) regels moeten worden aangepast aan de vraag en niet andersom. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Woonvormen Extra belangrijk

Op de plek van de voormalige technische school in Aalten moeten huizen komen voor alternatieve woonvormen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat de behoefte en mogelijkheden leidend zijn om de locatie in te vullen. We zijn voorstander van de beste invulling passend bij deze behoefte. Dat hoeft niet perse een alternatieve woonvorm te zijn. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er komen steeds meer alleenstaanden en eenoudergezinnen. Ook jongeren zoeken een betaalbare woonplek. GemeenteBelangen wil meer diversiteit in woningaanbod en pleit voor alternatieve woonvormen. Op het terrein van de voormalige Technische School, in eigendom van de woningcorporatie de Woonplaats, zou in samenspraak met de coöperatie een woonplek kunnen worden ontwikkeld voor kleine huishoudens."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Oh ja, deze plek is van de Woonplaats. Wij zien kansen in nieuwe vormen van huisvesting, bijvoorbeeld: een mix van ouderen en jongeren in hofjes of collectieve vormen, waar men naar elkaar omziet. Er is ook behoefte aan een soort nieuwe tussenvorm tussen verpleeghuis en voormalig verzorgingshuis. De plek van de voormalige technische school in Aalten is daar heel geschikt voor."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Moeten niet, kunnen wel. Dit terrein leent zich daarbij ook voor meer of andere functies, waarbij een 'park' ook een optie is."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is marktwerking. Wij willen niet op een voorhand hier een (gezamenlijke) plek voor aanwijzen. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Indien er behoefte blijkt te bestaan aan alternatieve woonvormen, dan staat de ChristenUnie hier niet onwelwillend tegenover. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit niet ten koste mag gaan van sociale woningbouw."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil inzetten op meer openbaar groen. Op plaatsen waar huizen of andere gebouwen definitief verdwijnen, creëren we parken of speelplaatsen. Op al dan niet tijdelijk braakliggende terreinen moet een tijdelijke groenvoorziening mogelijk gemaakt worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Windmolens Extra belangrijk

De gemeente moet zich verzetten tegen de plaatsing van windmolens.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA sluit op voorhand geen vormen uit. Windenergie, zonne-energie, biomassa en aardwarmte, alle vormen zullen nodig zijn om tot een energieneutrale samenleving te komen. Vanuit het CDA zijn we voorstander om een regionaal plan op te stellen waarbij afstemming wordt gezocht over gemeentegrenzen heen om tot een aanpak te komen die op draagvlak van de bewoners kan rekenen. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens in de Achterhoek tasten het landschapsbeeld aan. Ook blijken windmolens minder rendabel dan gedacht. Wij zijn tegen windmolens op land."

 • Progressieve Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoezo not in my backyard? Wij willen volop inzetten op het bereiken van duurzame energievoorziening in 2030. Dat kunnen we bereiken door vergaande besparingen, andere wijze van produceren en het consumeren en opwekken van duurzame energie. Daarbij zijn in onze overtuiging alle vormen nodig: zon en wind, op zee en op land. Het windmolenpark 't Goor mag uitgebreid worden. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als VVD zijn wij van mening dat wij onze verantwoordelijkheid al hebben genomen met acht mega windmolens binnen de gemeente. Eerst anderen nu!"

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens passen bij ons actiepunt: Aalten energie neutraal in 2030. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Dit betekent niet automatisch dat er overal windmolens geplaatst zouden moeten worden, maar de ChristenUnie wil windenergie reële ruimte te geven."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat grote windmolens niet binnen het kleinschalige en nationale natuurlandschap van de gemeente Aalten passen. Op plaatsen waar grotere oppervlakten beschikbaar zijn, wil D66 inzetten op de opwekking van zonne-energie, bijvoorbeeld op daken van grote gebouwen of goed ingepast in het buitengebied. D66 wil op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor de boer waarbij er aandacht is voor biodiversiteit en het landschap, waarbij ook windmolens op eigen land van de boer horen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Duurzaamheid subsidie Extra belangrijk

Mensen die investeren in het verduurzamen van hun woning moeten subsidie krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat de verduurzaming daadwerkelijk handen en voeten krijgt. We willen dat de gemeente energiebesparende maatregelen stimuleert, door bijvoorbeeld tijdelijke verlaging van de OZB of het verstrekken van duurzaamheidsleningen onder gunstige voorwaarden. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zien dit als een positieve prikkel, maar wel met als voorwaarde een inkomens- en/of vermogenstoets."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jij wilt duurzaam, dat hangt toch niet van subsidie af? De Progressieve Partij denkt dat één van de grootste opgaven is het "vergroenen" van de bestaande woningvoorraad. We staan nog maar aan het begin. Dan is het subsidie-instrument gepast om mensen over de streep te krijgen. Daarbij moeten we wel langzamerhand over van subsidie naar "zachte" lening, van bezit naar gebruik, van lineaire naar circulaire economie."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil prestatieafspraken maken over duurzaamheid. Daarom willen wij goed gedrag van woninghuurder en woningeigenaar belonen."

 • HMV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die meewerken aan het halen van energiedoelstellingen kunnen hierin geholpen worden door de gemeente. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie stimuleert burgers die hun woning willen verduurzamen en juicht dit van harte toe. Dit betekent echter niet dat iedereen die hiermee aan de slag gaat, automatisch een subsidie moet ontvangen. De ChristenUnie is van mening dat mensen die daarvoor onvoldoende financiële middelen hebben, een stimulering zouden moeten ontvangen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij een vergunningsaanvraag moet de gemeente actief voorlichten over het belang en mogelijkheden van het verduurzamen van een woning of bedrijfspand, door bijvoorbeeld gratis infraroodopnames voor onze inwoners. D66 stimuleert initiatieven om aan inwoners, organisaties (zoals sportclubs) en bedrijven de mogelijkheid te bieden via een duurzaamheidslening duurzame energie op te wekken en maatregelen te nemen om minder energie te verbruiken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Buurtschappen Extra belangrijk

De buurtschappen in de gemeente Aalten moeten een eenmalige financiële bijdrage krijgen voor bevordering van de leefbaarheid.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA voelt zich als partij verbonden met de buurtschappen en het buitengebied. De economische en demografische ontwikkelingen hebben grote impact op dit gebied. Het CDA vindt dat de gemeente de buurtschappen structureel moet ondersteunen en niet eenmalig. Het ruimtelijk kwaliteitsfonds kan hierbij een rol spelen. Hiermee willen we eigenaren een prikkel geven om overtollige gebouwen een nieuwe bestemming te geven. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaarheid in de buurtschappen is moeilijker in stand te houden dan in de kernen waar meer voorzieningen zijn. GemeenteBelangen wil een éénmalige toekenning van een financiële bijdrage per inwoner van de buurtschap dat toegekend wordt aan de verschillende belangenverenigingen. Inwoners en belangenverenigingen bepalen met elkaar waar ze het voor in willen zetten om de leefbaarheid in stand te houden of te vergroten. "

 • Progressieve Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Zie jij meer invloed voor buurten en wijken zitten? De Progressieve Partij pleit al jaren voor het instellen van buurtbudgetten. Niet eenmalig. Daar is het Naoberfonds uit voortgekomen. Maar dat werkt te incidenteel, heeft te veel het karakter van een gift en mist een structurele inbedding. Daarom zouden wij het Naoberfonds minimaal willen doorontwikkelen tot echte buurtbudgetten voor de leefbaarheid. Dat is moeilijk maar niet onmogelijk!"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De leefbaarheid in de buurtschappen wordt meer bevorderd door andere zaken zoals woningsplitsing en herbestemmingsmogelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwing."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet structureel investeren in leefbaarheid van alle delen; de kernen en de buurtschappen. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie waardeert dorpen (wijken) en buurtschappen als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. De ChristenUnie wil wijken en buurtschappen eigen verantwoordelijkheid geven ondersteund met eigen budgetten. Dit hoeft niet eenmalig te zijn. De kracht van de wijken en buurtschappen is daarbij het uitgangspunt."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In onze gemeente bestaat een rijk verenigingsleven en staan buren, vrienden en familie voor elkaar klaar. Verenigingen vormen niet alleen de hoeksteen van de samenleving, maar wij vinden dat ze het fundament zijn om zaken voor elkaar te krijgen. Zaken waar de gemeente niet langer toe in staat is en waarin scherpe keuzes gemaakt moeten worden. D66 ondersteunt daarom verenigingen en buurtschappen van harte. Een éénmalige financiële bijdrage is geen structurele oplossing."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Fietsers Extra belangrijk

Fietsers moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen op andere weggebruikers.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voorstander van veiligheid voor alle weggebruikers. Het voorrang geven aan fietsers leidt tot onduidelijke situaties die naar onze mening niet bijdragen aan de veiligheid. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daar waar de verkeersveiligheid dit toelaat zou dat mogelijk moeten zijn. "

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat vind je: kan de auto eindelijk een stapje terug? Ons ideaal is dat de gemeente (kernen en buitengebied) nog veel meer een fietsgemeente wordt. Bijna alle afstanden binnen de gemeente zijn te fietsen. Dat betekent dat het aantal fietsstraten uitgebreid moet worden. Dat we 'omdenken' van auto naar fiets. Natuurlijk wekt dat weerstand op bij de mensen die met hun auto getrouwd zijn, maar voorrang voor de fiets is uiteindelijk voor iedereen beter en gezonder."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als VVD willen wij toepassing en handhaving van de gebruikelijke verkeersregels. Die zijn binnen de gemeentegrenzen niet anders dan daarbuiten."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onveilige situaties voor fietsers dienen opgelost te worden, maar verkeer moet vooral 'voorspelbaar'zijn. Fietsers voorrang geven door middel van fietsstraten is niet noodzakelijk veiliger, blijkt uit onderzoek van het vakblad Verkeerskunde. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid heeft als uitgangspunten de bevordering van de verkeersveiligheid én bescherming van het milieu. De kwetsbare verkeersdeelnemers: ouderen, gehandicapten, kinderen, voetgangers en fietsers krijgen bijzondere aandacht. Scheiding van verkeerssoorten is hiervoor onder andere een goed middel."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt veilige fietsroutes voor toerisme, recreatie en jeugd belangrijk, nu zijn het meestal wegen waar ook brede trekkers, auto’s en vrachtwagens rijden. Er moet een betere scheiding van auto en fietsverkeer komen, voor de veiligheid van met name jongeren en ouderen. Aansluiting op het toeristische netwerk van de buurgemeentes is hierbij van belang. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Parkeerplaatsen Extra belangrijk

Er moeten meer parkeerplaatsen in Dinxperlo komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Dinxperlo is er een probleem met parkeren in het centrum bij de wekelijkse markt en tijdens de grensmarkt. Het CDA is voorstander van een creatieve oplossing hiervoor, zoals gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de rand of bij de voormalige discotheek. Verder willen we dat de gemeente samen met de plaatselijke middenstand een plan maakt om de eenheid en uitstraling van het centrum van Dinxperlo te versterken. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen is voor uitbreiding van parkeerplaatsen in de kern Dinxperlo. Tijdens de weekmarkt en op Duitse feestdagen is het bijna onmogelijk om te parkeren in de kern. Nu wordt er nog geparkeerd op het braakliggende terrein van de voormalige school maar als daar de supermarkt gerealiseerd wordt, ontstaan er nog meer parkeerproblemen en daarmee onveilige situaties."

 • Progressieve Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Meer parkeerplaatsen, meer auto's, is dat wel slim? Binnen afzienbare tijd worden er besluiten genomen over de plaats van een supermarkt. De Progressieve Partij pleit voor parkeren op eigen terrein (dak, kelder). Op dat moment zal de situatie van parkeren in het centrum opnieuw berekend en bekeken moeten worden. In de tussentijd zijn wij voor eenzijdig parkeren aan de Heelweg (bij de Jumbo)."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Parkeerplekken in het centrum van Dinxperlo zijn schaars, zeker op vrijdag tijdens de markt. De VVD wil de Duitse bezoeker tegemoet komen en daarom is uitbreiding gewenst. "

 • HMV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is met name op de vrijdagmiddagen en de Duitse zondagen te weinig parkeergelegenheid in Dinxperlo. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een behoefteonderzoek zou dit moeten uitwijzen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet volop ingezet worden op de weekmarkt in Dinxperlo als dé markt van onze gemeente en daarbuiten. Deze markt trekt iedere vrijdag naast Nederlanders, ook veel Duitsers. Om deze bezoekers goed te kunnen ontvangen, dient er meer parkeergelegenheid te komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Nieuwbouwwoningen energie Extra belangrijk

Nieuwbouwwoningen mogen geen gasaansluiting meer krijgen. Er mag alleen sprake zijn van duurzame energie.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA onderschrijft de ambitie om in 2030 te komen tot een energieneutrale regio Achterhoek. Dat is al over 12 jaar. Het is dan ook logisch om bij nieuwbouwwoningen geen nieuwe gasaansluiting aan te leggen en uitsluitend gebruik te maken van duurzame energie. "

 • GemeenteBelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In het kader van het streven naar het energieneutraal worden van de Achterhoek in 2030 zou dit een advies kunnen zijn,"

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vind je ook dat we een keer radicaal moeten beginnen met duurzaamheid? De Progressieve Partij wil snel beginnen met het realiseren van een energieneutrale gemeente in 2030. Daarom willen we in 2019 daarvoor een plan klaar hebben. Eén van de punten in dat plan is dat vanaf nu alle nieuwe huizen energieneutraal of energieopwekkend zijn en dat er dus geen gasaansluitingen meer aangelegd worden."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De maatschappij moet gaan wennen aan de aardgasloze woning. Als VVD willen wij het duurzame wonen bevorderen en stimuleren waar nodig."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij volgen hierin de landelijke politiek. Wij ondersteunen de energietransitie. Het geen gasaansluiting meer krijgen is niet in alle gevallen haalbaar, vooral niet in het buitengebied. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuwbouwwoningen aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouwwoningen zijn verschillende alternatieven beschikbaar. Deze alternatieven zijn duurzamer en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom wil de ChristenUnie voor nieuwbouw geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waar nieuw gebouwd gaat worden, dienen geen gasaansluitingen meer geplaatst te worden. Bij sloop en herbouw is levensloopbestendig en duurzaam bouwen het uitgangspunt, met inzet van nieuwe technologieën."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Fietspad N318 Extra belangrijk

Langs de gehele N318 moet een vrij liggend fietspad komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat Aalten ook op de fiets goed bereikbaar is. Er zijn goede alternatieven voor een fietspad naast de N318 die veel veiliger zijn. De bewegwijzering voor fietsers kan wel verbeterd worden. Wij vinden dat de kosten van een dergelijk fietspad niet opwegen tegen de verbeterde bereikbaarheid. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is een provinciale weg. Wij vinden het belangrijk. En zullen er op blijven aandringen."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Heb jij wel eens geprobeerd van Varsseveld naar Bredevoort te fietsen? Als wij willen dat de gemeente Aalten een fietsvriendelijke gemeente is, en dat wil de Progressieve Partij, dan is de fietsroute van Varsseveld-Winterswijk langs de N318 een giller. De Provincie wil er in 2020 naar kijken. De gemeente zal maximaal druk moeten uitoefenen bij de Provincie om hier een vrijliggend fietspad (ook met afslag Lage Veld) te krijgen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een vlotte veilige fietsroute van Varsseveld naar Bredevoort is een speerpunt in het programma van de VVD. Beëindig de levensgevaarlijke situatie voor de fietsers."

 • HMV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om een veilige situatie te creëren voor fietsers is dit noodzakelijk. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voor de fiets een goede ontsluiting is langs de gehele N318."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een vrijliggend fietspad langs de hele N318, ook langs de Ringweg, zal forensisch fietsverkeer vergemakkelijken en dus bevorderen. De elektrische fiets stelt veel mensen in staat om, ook voor langere afstanden, voor de fiets te kiezen. Goede fietspaden zijn daarom van belang."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Hondenbelasting Extra belangrijk

De hondenbelasting moet blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hondenbelasting vloeit naar de algemene middelen. Het is vreemd dat er een belasting op één soort huisdier zit. Wat het CDA betreft mag deze belasting worden afgeschaft. We vinden het wel belangrijk dat er voldoende middelen voor de gemeente Aalten beschikbaar zijn om het voorzieningenniveau op peil te houden. "

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen is voor afschaffing. Moeilijk te verklaren dat deze belasting nog altijd bestaat. Hondenbelasting is géén bestemmingsbelasting en wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Overwogen zou kunnen worden om de afschaffing gefaseerd uit te voeren."

 • Progressieve Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Waarom geen katten- en paardenbelasting? De hondenbelasting levert veel misverstanden op. Alsof je je hond maar overal mag laten poepen, "want ik betaal toch hondenbelasting". En de overlast van paarden en katten dan? De hondenbelasting is ook niet ingesteld om de troep op te ruimen, maar als algemeen dekkingsmiddel. €170.000 per jaar. Afschaffen dus. De andere belastingen verhogen en de kosten van straatreiniging zijn gewoon kosten waar iedere inwoner aan meebetaalt"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hondenbelasting is oneerlijk volgens de VVD. Waarom wel voor honden, maar geen belasting voor het houden van katten, paarden of cavia's."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hondenbelasting is achterhaald en het levert uiteindelijk financieel niets op. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat de ChristenUnie betreft, wordt de hondenbelasting afgeschaft. Wel dient er aandacht te blijven voor de bestrijding van overlast door de aanwezigheid van honden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Aalten is een financieel gezonde gemeente en dit willen wij vasthouden. Er dienen geen gelden te worden uitgegeven die feitelijk ontbreken. D66 staat voor openheid en eerlijkheid: ook wat de gemeentelijke financiën betreft. De inwoner moet weten hoe de zaken er echt voor staan: in goede, maar ook in slechte tijden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Adviesraad duurzaamheid Extra belangrijk

Aalten moet een adviesraad instellen die zich bezighoudt met verduurzaming van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het verduurzamen is een opgave voor iedereen. Het CDA vindt dat positieve initiatieven uit de samenleving ondersteund moeten worden. We willen geen extra praatgroep voor algemeen beleid. Wel zien we kansen voor een regionaal afgestemd plan om tot een energieneutrale samenleving te komen. "

 • GemeenteBelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor het instellen van een adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft op het gebied van energie en duurzaamheid. Deze uit specialisten, ondernemers en betrokken inwoners samengestelde adviesraad adviseert over belangrijke aspecten op klimaatdoelstellingen om te komen tot een energieneutrale gemeente."

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als jij ook gaat voor duurzaamheid is elk initiatief gunstig. Duurzaamheid is dé grote uitdaging in de komende 20 jaar. Alle hens aan dek om onze planeet, onze biodiversiteit, ons klimaat te redden. Iedereen is daarbij nodig. Daarom is de Progressieve Partij erg voor een burgerinitiatief van betrokken burgers en deskundigen die bijvoorbeeld gaat meedenken over de ideale 'energiemix': hoeveel wind, hoeveel zon, enzovoort."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt draagvlak en betrokkenheid van de burgers op het gebied van duurzaamheid belangrijk. Een adviesraad is een prima middel om overheid en burger aan te jagen."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeente Aalten is al aangesloten bij het VerduurSaam Energieloket, dus een aparte adviesraad is overbodig. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil dat er een burgerpanel duurzaamheid wordt ingericht. In dit panel wordt opgehaald wat er in de samenleving leeft over dit thema. Waar hebben burgers behoefte aan en hoe kunnen zij geholpen worden. Dit panel maakt voorstellen en geeft adviezen aan het college van Burgemeester & Wethouders."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat de gemeente een actief voorbeeldbeleid toont en een voortrekkersrol neemt door alle gebouwen van de gemeente (inclusief scholen) iedere drie jaar te laten doorlichten op duurzaamheid en de belangrijkste verbeterpunten ook daadwerkelijk uit te voeren. D66 wil dat de gemeente voor inwoners gratis infraroodopnames van woningen mogelijk maakt. Door dit actief te promoten ontstaat een goed voorlichtingsinstrument. Ook moet de gemeente zorgen voor opleiding van energieadviseurs."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Fusie Extra belangrijk

De gemeente Aalten mag in de toekomst fuseren met andere gemeenten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is niet principieel tegen een fusie. Het gaat erom dat de taken van de gemeente zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd en dichtbij de burgers. Op dit moment gaat dat prima met de huidige organisatie. Wanneer er op de lange termijn steeds meer taken bijkomen, zal opnieuw moeten worden bekeken wat dan de best passende organisatievorm is. "

 • GemeenteBelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen is tegen herindeling. Inwoners van onze gemeente moeten zich blijven herkennen in de gemeente en haar vertegenwoordigers. Dichtbij en herkenbaar staat voor ons voorop. Lokaal wat lokaal kan en regionaal samenwerken daar waar het voordeel oplevert. "

 • Progressieve Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ben jij er ook trots op Achterhoeker te zijn? De Achterhoek is een sterk merk en dat moeten we zo naar buiten presenteren. Vergaande samenwerking op het terrein van arbeidsmarkt, duurzaamheid en toerisme is nodig. In de toekomst kan dit leiden tot één gemeente Achterhoek. Dat kan alleen maar plaatsvinden als er tegelijk nieuwe vormen van democratie en zeggenschap komen in de kernen met eigen verantwoordelijkheden en budgetten. Het gaat toch om de Achterhoekse identiteit?"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verdere samenwerking in de regio vindt de VVD wel noodzakelijk. Het samenvoegen van uitvoeringsdiensten (vergunningverlening, belastinginning, etc.) in de regio moet efficiëntie en geldelijk voordeel opleveren."

 • HMV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen de afstand tussen de burgers en het bestuur niet nog verder vergroten. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is van mening dat regionale samenwerking meer waarde heeft dan samenvoeging. Hierdoor blijft de eigen identiteit van de gemeente behouden. De gemeenteraad is immers de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. De ChristenUnie wil per onderwerp kijken wat de meest efficiënte mogelijkheden van samenwerking zijn. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 sluit een fusie met andere gemeenten in de toekomst niet uit, maar dit is nu niet aan de orde. D66 is voorstander van samenwerking met andere gemeenten, mits afspraken democratisch gelegitimeerd en door de gekozen vertegenwoordigers controleerbaar zijn. D66 wil dat de Achterhoekse gemeenteraden structureel samenwerken op beleidsterreinen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat